14 01

Jelentkezés — Fenntarthatóság- közösségi cselekvés 3 napos bentlakásos képzés

2023.06.02–04.

Hely­szí­ne: Kun­bá­bo­nyi Kép­zé­si Központ

A kép­zés cél­ja, hogy erő­sít­se a ter­mé­sze­ti és tár­sa­dal­mi kör­nye­zet­hez való fele­lős állam­pol­gá­ri viszo­nyu­lást, a tuda­tos fenn­tart­ha­tó­sá­gi szem­pon­to­kat szem előtt tar­tó élet­vi­tel képes­sé­gét és fej­lessze azo­kat a tár­sas kom­pe­ten­ci­á­kat, ame­lyek segí­tik az egyént a helyi közös­ség aktív, fele­lős ala­kí­tó­já­vá ten­ni a fenn­tart­ha­tó­ság érdekében.

A kép­zés végé­re a részt­ve­vő alap­ve­tő tájé­ko­zott­sá­got sze­rez a fenn­tart­ha­tó­ság fogal­má­ról, fel­té­te­le­i­ről. A fenn­tart­ha­tó­sá­got szol­gá­ló közös­sé­gi cse­lek­vés lehe­tő­ség­ét­ről és módszereiről.

Képes lesz a saját és közös­sé­ge élet­tét végig­gon­dol­ni a fenn­tart­ha­tó­ság szem­pont­já­ból, ele­mez­ni a helyi közös­ség műkö­dé­sét a közös­sé­gi cse­lek­vés haté­kony­sá­ga szempontjából.

Jelent­ke­zé­si határ­idő: 2023. május 10.