28 09

Jelentkezés forrásteremtés képzésre — BETELT!

A kép­zés beme­ne­ti fel­té­te­le: betöl­tött 16. élet­év, leg­alább nyolc álta­lá­nos isko­lai vég­zett­sé­get iga­zo­ló bizo­nyít­vány, amely­nek máso­la­tát a kép­zést meg­elő­ző­en be kell nyúj­ta­ni a  [email protected] címen.

Tech­ni­kai fel­té­te­lek: web­ka­me­ra, mik­ro­fon, Zoom alkal­ma­zá­sok megléte.


Ked­ves jelent­ke­zők, a kép­zés betelt, ha meg­adod az elér­he­tő­sé­ge­id, akkor váró­lis­tá­ra teszünk. Illet­ve kere­sünk a követ­ke­ző lehe­tő­sé­gek­kel kapcsolatban.