Események betöltése

« Összes Események

  • Ez az esemény elmúlt.

FORRÁSTEREMTÉS ONLINE KÉPZÉS FELHÍVÁS ÉS JELENTKEZÉSI LAP

2021.12.17. @ 09:00 - 15:00

Ked­ves Érdeklődők!

A Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány, együtt­mű­kö­dés­ben az Esély Labor Egye­sü­let­tel és a Lép­jünk, hogy Lép­hes­se­nek! Köz­hasz­nú Egye­sü­let­tel kifej­lesz­tett egy online kép­zés­so­ro­za­tot. Ezt most ismét meg­hir­det­jük a közös­ség­szer­ve­zés, közös­sé­gi érdek­ér­vé­nye­sí­tés iránt érdek­lő­dők­nek és gya­kor­ló közös­ség­szer­ve­zők­nek, közös­sé­gi vezetőknek.

A for­rás­te­rem­tés kép­zés idő­pont­ja: decem­ber 17., 9:00–15:00 (Zoom felületen)

A kép­zés témái: a for­rás­te­rem­tés szük­sé­ges­sé­ge a szer­ve­zet­ben, tech­ni­kai hát­tér meg­te­rem­té­sé­nek fel­té­te­lei; dono­rok; a for­rás­te­rem­tés típu­sai; fenn­tart­ha­tó for­rás­te­rem­tés; a for­rás­te­rem­tés esz­kö­zei; for­rás­te­rem­té­si stra­té­gia alkotása.

Okta­tók: Lász­ló Johan­na, Sza­ba­dos Péter.

A kép­zé­sek térí­tés­men­te­sek a részt­ve­vők szá­má­ra, de a CKA kép­zé­se­i­nek fenn­tart­ha­tó­vá téte­le érde­ké­ben szí­ve­sen foga­dunk hoz­zá­já­ru­lást. Ezt meg­te­he­ted a Támo­ga­tás menü­pont alatt.

TÁMOGATÁS

 

A kép­zés beme­ne­ti fel­té­te­le: betöl­tött 16. élet­év. Leg­alább nyolc álta­lá­nos isko­lai vég­zett­sé­get iga­zo­ló bizo­nyít­vány, amely­nek máso­la­ta­tát a kép­zést meg­elő­ző­en be kell nyúj­ta­ni a  [email protected] címen.

Tech­ni­kai fel­té­te­lek: web­ka­me­ra, mik­ro­fon, zoom, miro alkal­ma­zá­sok megléte.

Jelent­ke­zé­si határ­idő: 2021. novem­ber 12.

[ninja_form id=39]

 

Részletek

Dátum:
2021.12.17.
Időpont:
09:00 - 15:00
Esemény kategória:

Szervezők

Civil Kollégium Alapítvány
Esély Labor Egyesület
Lépjünk, hogy Léphessenek! Közhasznú Egyesület

Helyszín

ONLINE
Magyarország + Google Térkép