Események betöltése

« Összes Események

  • Ez az esemény elmúlt.

Közösségi vezető képzés

2022.05.27. - 2022.05.29.

Nem csu­pán zavar­nak a prob­lé­mák, de szí­ve­sen ten­nél is a vál­to­zá­sért? Ha nem tűröd a tár­sa­dal­mi igaz­ság­ta­lan­sá­go­kat és kész vagy elkö­te­le­ződ­ni egy érdek­vé­del­mi ügy meg­ol­dá­sa mel­lett, vagy már el is kezd­tél dol­goz­ni egy prob­lé­ma meg­ol­dá­sán, csat­la­kozz a CKA közös­sé­gi veze­tő képzéséhez! 

Bővebb ismer­te­tő:

Ez a kép­zés olyan embe­rek­nek szól, akik készek fele­lő­sen részt ven­ni egy össze­fo­gás meg­szer­ve­zé­sé­ben, legyen az a helyi lakos­ság cso­port­ja vagy vala­mi­lyen érdek­sé­re­lem nyo­mán szer­ve­ző­dő közös­ség, vala­mint sze­ret­né­nek hoz­zá­já­rul­ni demok­ra­ti­kus szer­ve­ző­dé­sek és szer­ve­ze­tek építéséhez.

A kép­zés során lehe­tő­sé­ged lesz bete­kin­te­ni a közös­ség­szer­ve­zés, a közös­sé­gi érdek­ér­vé­nye­sí­tés lépé­se­i­be, alap­fo­gal­ma­i­ba. A stra­té­gia és kam­pány­ter­ve­zés tech­ni­ká­i­ba, a figye­lem­kel­tő és nyo­más­gya­kor­ló tak­ti­kák művé­sze­té­be. A kép­zé­sen szó lesz a cso­port­mű­kö­dés­ről és a demok­ra­ti­kus szer­ve­zet­épí­tés­ről is.

A prog­ram azok­nak szól, akik haj­lan­dó­ak hosszabb távon fele­lős­sé­get vál­lal­ni közös­sé­gü­kért, segí­te­ni a helyi lakos­ság össze­fo­gá­sát, cse­lek­vé­sét, hoz­zá­já­rul­ni demok­ra­ti­kus szer­ve­ze­tek, szer­ve­ző­dé­sek építéséhez.

A kép­zés témái:

  • A közös­ség­szer­ve­zés alapjai
  • Demok­ra­ti­kus szer­ve­zet­épí­tés és kampánystratégia
  • Fenn­tart­ha­tó­ság és a közös­ség­szer­ve­zés alkal­ma­zá­sa a saját szervezetre

A kép­zés óra­szá­ma: 24 óra

A kép­zé­si prog­ram­ba való bekap­cso­ló­dás feltételei:

  • betöl­tött 16. életév
  • mini­mum 8 álta­lá­nos isko­lai végzettség

A kép­zés okta­tói: Homo­ki And­rea, Szu­lovsz­ky István

A kép­zés költ­sé­ge:

Kép­zé­se­in­ket sze­ret­nénk hosszú távon minél több ember szá­má­ra elér­he­tő­vé tenni .

A kép­zés ked­vez­mé­nyes ára most 60.000 forint helyett 15.000 Ft, amely tar­tal­maz­za a szál­lás és az étke­zés díját, vala­mint a kép­zé­si költségeket.

Ha szí­ve­sen támo­gat­nád a rész­vé­te­li díjon felül a kép­zést, akkor öröm­mel fogad­juk ado­má­nyo­dat, ame­lyet a jelent­ke­zé­si lapon tudsz feltüntetni.

A kép­zé­si díj­ról a kép­zést köve­tő­en szám­lát kül­dünk, ame­lyet átuta­lás­sal teljesíthetsz.

Mél­tá­nyos­ság:
Ha csu­pán az anya­gi­ak tar­ta­nak vissza a jelent­ke­zés­től, de szá­mod­ra és közös­sé­ged szá­má­ra is fon­tos ez a tudás, az nem lehet aka­dály! Ennek az űrlap­nak a kitöl­té­sé­vel kér­he­ted az ingye­nes rész­vé­telt.  Ingye­nes helyek kor­lá­to­zott szám­ban áll­nak ren­del­ke­zés­re. A kér­vény elbí­rá­lá­sa után, leg­ké­sőbb a kép­zés előtt 5 nap­pal min­den­kép­pen értesítünk.

 

Jár­vány­ügyi intézkedések:

A kép­zé­sen védett­sé­gi iga­zol­vány nél­kül részt lehet venni.

A Kun­bá­bo­nyi Kép­zé­si Köz­pon­tot igyek­szünk biz­ton­sá­gos­sá ten­ni a talál­ko­zó ide­jé­re, amennyi­re a hely­szín enge­di. A szo­bák 2–3 fő elszál­lá­so­lá­sá­ra van­nak beren­dez­ve. Min­den für­dő­szo­bá­ban, az elő­tér­ben és az elő­té­ri mos­dó­ban van fer­tőt­le­ní­tő­szer. Az ebéd­lő­ben és a tan­te­rem­ben szel­lő­sen helyez­zük el az asz­ta­lo­kat, székeket. 

Az aláb­bi jelent­ke­zé­si lap kitöl­té­sé­vel tudsz jelentkezni!

Jelent­kezz itt!

Részletek

Kezdés:
2022.05.27.
Vége:
2022.05.29.

Helyszín

6090 Kunszentmiklós, Kunbábony 37/2.
Kunbábony 37/2.
Kunszentmiklós, Bács-Kiskun megye 6090 Magyarország
+ Google Térkép