Események betöltése

« Összes Események

 • Ez az esemény elmúlt.

Közösségi vezető képzés

2022.09.09. - 2022.09.11.

Nem csu­pán zavar­nak a prob­lé­mák, de szí­ve­sen ten­nél is a változásért?

Ha zavar a tár­sa­dal­mi igaz­ság­ta­lan­ság és kész vagy elkö­te­le­ződ­ni egy ügy meg­ol­dá­sa mel­lett, vagy már el is kezd­tél dol­goz­ni egy helyi prob­lé­mán, csat­la­kozz a CKA közös­sé­gi veze­tő kép­zé­sé­hez! Ez a kép­zés olyan embe­rek­nek szól, akik készek fele­lő­sen részt ven­ni egy közös­sé­gi össze­fo­gás meg­szer­ve­zé­sé­ben, egy cse­lek­vés­so­ro­zat tuda­tos meg­ter­ve­zé­sé­ben legyen az a helyi lakos­ság cso­port­ja, vagy vala­mi­lyen érdek­sé­re­lem okán egy ügy meg­ol­dá­sá­ra szer­ve­ző­dő közös­ség, vala­mint sze­ret­né­nek hoz­zá­já­rul­ni demok­ra­ti­kus szer­ve­ző­dé­sek és szer­ve­ze­tek építéséhez.

A kép­zés során lehe­tő­sé­ged lesz bete­kin­te­ni a közös­ség­szer­ve­zés, a közös­sé­gi érdek­ér­vé­nye­sí­tés lépé­se­i­be, alap­fo­gal­ma­i­ba. A stra­té­gia és kam­pány­ter­ve­zés tech­ni­ká­i­ba, a figye­lem­kel­tő és nyo­más­gya­kor­ló tak­ti­kák művé­sze­té­be. A kép­zé­sen szó lesz a cso­port­mű­kö­dés­ről és a demok­ra­ti­kus szer­ve­zet­épí­tés­ről is.

Bővebb ismer­te­tő:

Közös­sé­gi veze­tő kép­zé­sünk­re olya­nok jelent­ke­zé­sét vár­juk, akik készek veze­tő sze­re­pet vál­lal­ni közös­sé­gük­ben, elkö­te­le­ződ­ni egy tár­sa­dal­mi igaz­ság­ta­lan­ság meg­ol­dá­sa mel­lett, vagy már el is kezd­tek dol­goz­ni egy prob­lé­mán vagy ügyön. Ezt a kép­zé­si alkal­mat első­sor­ban roma szár­ma­zá­sú vagy roma közös­sé­gek iránt érdek­lő­dő embe­rek­nek ajánljuk.

A kép­zés cél­ja: a részt­ve­vők fel­ké­szí­té­se infor­má­lis közös­sé­gi veze­tő sze­rep­re, amely­ben a helyi közös­ség aktív tag­ja­i­ként képe­sek támo­gat­ni a helyi közös­ség szer­ve­ző­dé­sét, cselekvését.

A prog­ram cél­cso­port­ja: azok sze­mé­lyek, akik haj­lan­dó­ak hosszabb távon fele­lős­sé­get vál­lal­ni közös­sé­gü­kért, segí­te­ni a helyi lakos­ság vagy egy érdek­sé­rel­met elszen­ve­dő embe­rek össze­fo­gá­sát, cse­lek­vé­sét, hoz­zá­já­rul­ni demok­ra­ti­kus szer­ve­ze­tek, szer­ve­ző­dé­sek építéséhez.

A kép­zés témái:

 • A közös­ség­szer­ve­zés alapjai
 • Demok­ra­ti­kus szer­ve­zet­épí­tés és kampánystratégia
 • Fenn­tart­ha­tó­ság és a közös­ség­szer­ve­zés alkal­ma­zá­sa a saját szervezetre

A kép­zés óra­szá­ma: 24 óra

A kép­zé­si prog­ram­ba való bekap­cso­ló­dás feltételei:

 • betöl­tött 16. életév
 • mini­mum 8 álta­lá­nos isko­lai végzettség

A kép­zés költ­sé­ge:

A Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány­nak  a 24 órás kép­zés 80.000 Ft ‑ba kerül részt­ve­vőn­ként, amely a követ­ke­ző­ket tartalmazza:

 • 24 óra közös­sé­gi veze­tő kép­zés tapasz­talt, Magyar­or­szá­gon közös­sé­gi érdek­ér­vé­nye­sí­tést vég­ző oktatókkal.
 • 2 éjsza­ka szál­lás a gyö­nyö­rű, csen­des kör­nye­zet­ben lévő Kun­bá­bo­nyi Kép­zé­si Köz­pon­tunk­ban 2–3 fős, für­dő­szo­bás szobákban.
 • Tel­jes étke­zés (hús­men­tes is) a kép­zés 3 nap­já­ra (első nap ebéd és vacso­ra, har­ma­dik nap reg­ge­li és ebéd).

Nagyon örü­lünk, ha támo­gat­ni tudod a CKA‑t a tel­jes költ­ség befizetésével!

Ked­vez­mé­nyek és méltányosság!

Tud­juk, hogy ez nagy összeg, és a tel­jes összeg, vagy akár egy részé­nek a befi­ze­té­sét sem enged­he­ti meg magá­nak min­den­ki. De ha szá­mod­ra és közös­sé­ged szá­má­ra is fon­tos ez a tudás, akkor az anya­gi­ak nem lehet akadály!

Jelent­ke­zé­sed ese­tén kér­hetsz  ked­vez­mé­nye­ket, vagy ingye­nes részvételt:

 • 40.000 Ft: 50%-ban tudok hoz­zá­já­rul­ni a képzéshez
 • 20.000 Ft: a ked­vez­mé­nyes díjat tudom kifi­zet­ni, de öröm­mel megyek
 • Más összeg­gel támogatom
 • Ingye­nes rész­vé­tel: nagyon fon­tos szá­mom­ra a téma, de nem tudok most anya­gi­lag áldoz­ni rá *

A kép­zé­si díj­ról a kép­zést köve­tő­en szám­lát fogunk kül­de­ni, ame­lyet átuta­lás­sal fizet­hetsz ki. 

*Ennek az űrlap­nak a kitöl­té­sé­vel kér­he­ted az ingye­nes rész­vé­telt.  Ingye­nes helyek kor­lá­to­zott szám­ban áll­nak ren­del­ke­zés­re. A kér­vény elbí­rá­lá­sa után, leg­ké­sőbb a kép­zés előtt 5 nap­pal min­den­kép­pen értesítünk.

A kép­zés körül­mé­nye­i­ről:

A Kun­bá­bo­nyi Kép­zé­si Köz­pon­tot igyek­szünk biz­ton­sá­gos­sá ten­ni, amennyi­re a hely­szín enge­di. A szo­bák 2–3 fő elszál­lá­so­lá­sá­ra van­nak beren­dez­ve. Min­den für­dő­szo­bá­ban, az elő­tér­ben és az elő­té­ri mos­dó­ban van fer­tőt­le­ní­tő­szer. Az ebéd­lő­ben és a tan­te­rem­ben szel­lő­sen helyez­zük el az asz­ta­lo­kat, székeket. 

Jelentkezz itt!

Részletek

Kezdés:
2022.09.09.
Vége:
2022.09.11.