Események betöltése

« Összes Események

KÖZÖSSÉGI VEZETŐ KÉPZÉS

június 18. - június 20.

Ked­ves Közös­sé­gi veze­tő kép­zés prog­ra­munk­ban résztvevők!

Meg­hir­det­jük Közös­sé­gi veze­tő kép­zé­sün­ket, amely­re szer­ve­ze­ten­ként 1, indo­kolt eset­ben 2 főt várunk. Első­sor­ban olya­nok jelent­ke­zé­sét, akik a helyi/tematikus ügye­i­tek­ben már veze­tő sze­re­pet vál­lal­nak, vagy a közel­jö­vő­ben vállalnának.

A KÉPZÉSEN CSAK VÉDETTSÉGI IGAZOLVÁNNYAL LEHET RÉSZT VENNI!

A kun­bá­bo­nyi Kép­zé­si Köz­pon­tot igyek­szünk biz­ton­sá­gos­sá ten­ni a talál­ko­zó ide­jé­re, amennyi­re a hely­szín engedi.

A szo­bák 2–3 fő elszál­lá­so­lá­sá­ra van­nak berendezve.

Min­den für­dő­szo­bá­ban, az elő­tér­ben és az elő­té­ri mos­dó­ban van fer­tőt­le­ní­tő­szer. Az ebéd­lő­ben szel­lő­sen helyez­zük el az asz­ta­lo­kat,  2–3 fő tud egy asz­tal­nál étkez­ni. Min­den­ki­nek tálal­juk az éte­le­ket. Az itt dol­go­zók kesz­tyű­ben és maszk­ban szol­gál­nak ki.

A kávé­zó­ban is csak a sze­mély­zet szol­gál­hat ki, ami azt jelen­ti, hogy este 20 órá­ig lesz nyit­va a kávé­zó. Ter­mé­sze­te­sen lehet elő­re ren­del­ni innivalót.

A tan­te­rem­ben, hogy távol­sá­got tud­junk tar­ta­ni szel­lő­sen helyez­ke­dünk el és kér­jük, hogy min­den­ki hoz­zon magá­val maszkot.

Remél­jük így min­den­ki szá­má­ra elfo­gad­ha­tó lesz, várunk ben­ne­te­ket szeretettel!

A kép­zés idő­pont­ja2021. júni­us 18. (11 óra) – 2021. júni­us 20. (15 óra)

A kép­zés óra­szá­ma: 24 óra

A kép­zés cél­ja: a részt­ve­vők fel­ké­szí­té­se infor­má­lis közös­sé­gi veze­tő sze­rep­re, amely­ben a helyi közös­ség aktív tag­ja­i­ként képe­sek irá­nyí­ta­ni a helyi közös­ség szer­ve­ző­dé­sét, cselekvését.

A prog­ram cél­cso­port­ja: azok sze­mé­lyek, akik haj­lan­dó­ak hosszabb távon fele­lős­sé­get vál­lal­ni közös­sé­gü­kért, segí­te­ni a helyi lakos­ság össze­fo­gá­sát, cse­lek­vé­sét, hoz­zá­já­rul­ni demok­ra­ti­kus szer­ve­ze­tek, szer­ve­ző­dé­sek építéséhez.

A kép­zé­si prog­ram­ba való bekap­cso­ló­dás feltétele:

    • Betöl­tött 16. életév
    • mini­mum 8 álta­lá­nos isko­lai végzettség

A kép­zés témái:

    • A közös­ség­szer­ve­zés alapjai
    • Demok­ra­ti­kus szer­ve­zet­épí­tés és kampánystratégia
    • Fenn­tart­ha­tó­ság és a közös­ség­szer­ve­zés alkal­ma­zá­sa a saját szervezetre

Figye­lem! A Közös­sé­gi veze­tő kép­zés­re való jelent­ke­zés csak a prog­ram­ban részt vevők szá­má­ra nyitott!

Jelent­kez­ni júni­us 14. 12.00 órá­ig az aláb­bi jelent­ke­zé­si lap kitöl­té­sé­vel lehet.

Részletek

Kezdés:
június 18.
Vége:
június 20.
Esemény kategória:

Szervező

Civil Kollégium Alapítvány
E-mail:
info@cka.hu
View Organizer Website

Helyszín

6090 Kunszentmiklós, Kunbábony 37/2.
Kunbábony 37/2.
Kunszentmiklós, Bács-Kiskun megye 6090 Magyarország
+ Google Térkép