Események betöltése

« Összes Események

 • Ez az esemény elmúlt.

Vitafórum: A tervezéstől a megvalósításig (online work shop)

2021.09.22. @ 09:00 - 17:00

Ked­ves Érdeklődő!

Meg­hir­det­jük Vita­fó­rum: A ter­ve­zés­től a meg­va­ló­sí­tá­sig online work­sho­pun­kat. A work­shop­ra csak az arra külön meg­hí­vot­tak regiszt­rá­ci­ó­ját várjuk.

A work­sho­pon végig kísér­jük egy vita­fó­rum szer­ve­zé­sé­nek folya­ma­tát, onnan­tól, hogyan tud­juk pon­to­san azo­no­sí­ta­ni és meg­fo­gal­maz­ni a prob­lé­má­kat, ame­lye­ket a fóru­mon tema­ti­zál­ni sze­ret­nénk, a beha­ran­go­zá­son át az utó­la­gos kom­mu­ni­ká­ci­ó­ig. Külö­nös hang­súlyt fek­te­tünk az érve­lé­si tech­ni­kák, a kér­de­zés és a mode­rá­lás közös gyakorlására.

A work­shop idő­pont­ja2021. szep­tem­ber 22. (9–17 óráig)

A work­shop cél­ja: a részt­ve­vők fel­ké­szí­té­se egy vita­fó­rum meg­szer­ve­zé­sé­re, lebo­nyo­lí­tá­sá­ra, vala­mint az azon való rész­vé­tel­re, egy­aránt a mode­rá­tor és a vitá­zó fél szerepében.

A prog­ram cél­cso­port­ja: azok sze­mé­lyek, akik sze­ret­nék közös­sé­gük ügye­it és prob­lé­má­it tema­ti­zál­ni és arti­ku­lál­ni a dön­tés­ho­zók felé, illet­ve akik kere­sik a közös meg­ol­dást a külön­bö­ző ellen­ér­de­kelt felek között is.

A work­shop­ba való bekap­cso­ló­dás feltétele:

  • Betöl­tött 16. életév
  • mini­mum 8 álta­lá­nos isko­lai végzettség

A work­shop témái:

  • A vita­fó­rum szer­ve­zé­se és kommunikációja
  • Helyes és haté­kony vita
  • A vita moderálása

Jelent­kez­ni szep­tem­ber 20. 09:15 órá­ig az aláb­bi jelent­ke­zé­si lap kitöl­té­sé­vel lehet.

Fon­tos infor­má­ci­ók a work­shop körülményeiről!

A work­shop online kerül meg­va­ló­sí­tás­ra. Az elő­ze­te­sen regiszt­rá­lók­nak az ese­mény link­jét email­ben megküldjük.

A work­sho­pon való rész­vé­tel egy főre jutó költ­sé­ge 11.000 Ft. Rész­vé­te­li díjat a meg­hí­vott részt­ve­vők­nek nem kell fizet­ni, de ha meg­te­he­tik, akkor támo­ga­tást szí­ve­sen elfo­ga­dunk, hogy újabb hasz­nos work­sho­po­kat tud­junk szer­vez­ni: https://www.cka.hu/tamogatas/

[ninja_form id=31]

Részletek

Dátum:
2021.09.22.
Időpont:
09:00 - 17:00
Esemény kategóriák:
,

Szervező

Civil Kollégium Alapítvány
E-mail:
info@cka.hu
View Szervező Website