Események betöltése

« Összes Események

  • Ez az esemény elmúlt.

Negyedéves találkozó

2021.10.05. - 2021.10.07.

Ked­ves CKA Közös­ség­szer­ve­zés 2020–21 prog­ram­ban résztvevőink!

Újra talál­ko­zó­ra készü­lünk Vele­tek. Célunk a tapasz­ta­la­tok, kér­dé­sek meg­osz­tá­sa, ügyek átbe­szé­lé­se, egy­más fel­zár­kóz­ta­tá­sa és segí­té­se, illet­ve közös tanulás.

A talál­ko­zó idő­pont­ja2021. októ­ber 5. (12 óra) – 2021. októ­ber 7. (13 óra)

Kérünk, ked­den 11–12 óra között érkezz meg a pon­tos kez­dés érde­ké­ben és csü­tör­tö­kön 13 órá­ig legyél jelen, hogy haté­kony talál­ko­zót tud­junk tartani.

Figye­lem! A  jelent­ke­zés csak a prog­ram­ban részt vevő közös­ség­szer­ve­zők szá­má­ra nyitott!

Fon­tos infor­má­ci­ók a kép­zés körülményeiről!

A TALÁLKOZÓN CSAK VÉDETTSÉGI IGAZOLVÁNNYAL LEHET RÉSZT VENNI!

A kun­bá­bo­nyi Kép­zé­si Köz­pon­tot igyek­szünk biz­ton­sá­gos­sá ten­ni a talál­ko­zó ide­jé­re, amennyi­re a hely­szín engedi.

A szo­bák 2–3 fő elszál­lá­so­lá­sá­ra van­nak berendezve.

Min­den für­dő­szo­bá­ban, az elő­tér­ben és az elő­té­ri mos­dó­ban van fer­tőt­le­ní­tő­szer. Az ebéd­lő­ben szel­lő­sen helyez­zük el az asz­ta­lo­kat,  4 fő tud egy asz­tal­nál étkez­ni. Min­den­ki­nek külön tálal­juk az ételeket.

A tan­te­rem­ben, hogy távol­sá­got tud­junk tar­ta­ni szel­lő­sen helyez­ke­dünk el és kér­jük, hogy min­den­ki hoz­zon magá­val masz­kot. (Maszk vise­lé­se nem köte­le­ző – kivé­ve, ha erre jog­sza­bá­lyi köte­le­zett­ség lesz, illet­ve, ha a részt­ve­vők ezt szük­sé­ges­nek ítélik)

Remél­jük így min­den­ki szá­má­ra elfo­gad­ha­tó lesz.

Jelent­kez­ni szep­tem­ber 30. 12.00 órá­ig az aláb­bi jelent­ke­zé­si lap kitöl­té­sé­vel lehet.

[ninja_form id=30]

Részletek

Kezdés:
2021.10.05.
Vége:
2021.10.07.
Esemény kategória:
Honlap:
cka.hu

Szervező

Civil Kollégium Alapítvány
E-mail:
info@cka.hu
View Szervező Website