Események betöltése

« Összes Események

  • Ez az esemény elmúlt.

KÖZÖSSÉGSZERVEZÉS 1–3. ONLINE KÉPZÉS FELHÍVÁS ÉS JELENTKEZÉSI LAP

2021.11.19. @ 09:00 - 15:00

Ked­ves Érdeklődők!

A Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány, együtt­mű­kö­dés­ben az Esély Labor Egye­sü­let­tel és a Lép­jünk, hogy Lép­hes­se­nek! Köz­hasz­nú Egye­sü­let­tel kifej­lesz­tett egy online kép­zés­so­ro­za­tot. Ezt most ismét meg­hir­det­jük a közös­ség­szer­ve­zés, közös­sé­gi érdek­ér­vé­nye­sí­tés iránt érdek­lő­dők­nek és gya­kor­ló közös­ség­szer­ve­zők­nek, közös­sé­gi vezetőknek.

A kép­zés­so­ro­zat témái: közös­ség­szer­ve­zés, közös­sé­gi érdek­ér­vé­nye­sí­tés 1–3.; kom­mu­ni­ká­ció; forrásteremtés.

Az egyes alkal­ma­kat pén­te­ki és szom­ba­ti napo­kon tart­juk meg Zoo­mon keresztül.

A közös­ség­szer­ve­zés 1–3. kép­zé­sek egy­más­ra épül­nek, így csak együt­te­sen érde­mes eze­ket elvégezni.

Idő­pon­tok:

Közös­ség­szer­ve­zés 1.: novem­ber 19., 9:00–15:00

Közös­ség­szer­ve­zés 2.: novem­ber 27., 9:00–15:00

Közös­ség­szer­ve­zés 3.: decem­ber 4., 9:00–15:00

A kép­zé­sek témái:

A közös­ség­szer­ve­zés 1. témái: A közös­ség­szer­ve­zés helye a tár­sa­dal­mi prob­lé­mák elle­ni küz­de­lem­ben, hazai alkal­ma­zá­sá­nak lehe­tő­sé­gei. Mi a közös­ség­szer­ve­ző sze­re­pe, fele­lős­sé­ge. Ki a közös­sé­gi veze­tő?  Alap­fo­gal­mak: hata­lom, önér­dek, közös­sé­gi érdek, a prob­lé­ma és az ügy. A cso­port­mű­kö­dés sajá­tos­sá­gai. Tobor­zás, moz­gó­sí­tás alap­ve­tő eszközei.

A közös­ség­szer­ve­zés 2. témái: A közös­ség­szer­ve­zés folya­ma­ta a gya­kor­lat­ban, pél­dák. Part­ner­sé­gek, erő­for­rá­sok. Kam­pány­ter­ve­zés, stratégiaalkotás.

A közös­ség­szer­ve­zés 3. témái: Helyi és orszá­gos szer­ve­zés közöt­ti különb­sé­gek. Stra­té­gia­al­ko­tás “finom­sá­gai”, hata­lom-elem­zés, bel­ső-kül­ső stra­té­gi­ák. Poli­ti­kai kon­tex­tus. Part­ner­sé­gek, koa­lí­ció, tár­gya­lás a dön­tés­ho­zó­val. Akciótípusok.

A kép­zés­so­ro­zat okta­tói: Csor­dás Anett, Giczey Péter, Juhos Kata, Lász­ló Johan­na, Pocsu­valszki Aliz.

A kép­zé­sek térí­tés­men­te­sek a részt­ve­vők szá­má­ra, de a CKA kép­zé­se­i­nek fenn­tart­ha­tó­vá téte­le érde­ké­ben szí­ve­sen foga­dunk hoz­zá­já­ru­lást. Ezt meg­te­he­ted a Támo­ga­tás menü­pont alatt.

TÁMOGATÁS

 

A kép­zés beme­ne­ti fel­té­te­le: betöl­tött 16. élet­év. Leg­alább nyolc álta­lá­nos isko­lai vég­zett­sé­get iga­zo­ló bizo­nyít­vány, amely­nek máso­la­tát a kép­zést meg­elő­ző­en be kell nyúj­ta­ni a  [email protected] címen.

Tech­ni­kai fel­té­te­lek: web­ka­me­ra, mik­ro­fon, zoom, miro alkal­ma­zá­sok megléte.

Jelent­ke­zé­si határ­idő: 2021. novem­ber 12.

[ninja_form id=37]

 

Részletek

Dátum:
2021.11.19.
Időpont:
09:00 - 15:00
Esemény kategória:

Helyszín

ONLINE
Magyarország

Szervezők

Civil Kollégium Alapítvány
Esély Labor Egyesület
Lépjünk, hogy Léphessenek! Közhasznú Egyesület