Események betöltése

« Összes Események

  • Ez az esemény elmúlt.

FENNTARTHATÓSÁG — KÖZÖSSÉGI CSELEKVÉS KÉPZÉS FELHÍVÁS ÉS JELENTKEZÉSI LAP

2021.11.19. - 2021.11.21.

Ked­ves Érdeklődő!

Meg­hir­det­jük Fenn­tart­ha­tó­ság- közös­sé­gi cse­lek­vés kép­zé­sün­ket, amely­re vár­juk jelentkezésed.

A kép­zés idő­pont­ja: 2021. novem­ber 19. (11 órá­tól) – 2021. novem­ber 21. (15 órá­ig)

A kép­zés óra­szá­ma: 24 óra

A kép­zé­si prog­ram­ba való bekap­cso­ló­dás feltétele:

    • Betöl­tött 16. életév
    • mini­mum 8 álta­lá­nos isko­lai végzettség

A kép­zés cél­ja, hogy erő­sít­se a ter­mé­sze­ti és tár­sa­dal­mi kör­nye­zet­hez való fele­lős állam­pol­gá­ri viszo­nyu­lást, a tuda­tos fenn­tart­ha­tó­sá­gi szem­pon­to­kat szem előtt tar­tó élet­vi­tel képes­sé­gét és fej­lessze azo­kat a tár­sas kom­pe­ten­ci­á­kat, ame­lyek segí­tik az egyént a helyi közös­ség aktív, fele­lős ala­kí­tó­já­vá ten­ni a fenn­tart­ha­tó­ság érdekében.

A kép­zés végé­re a részt­ve­vő alap­ve­tő tájé­ko­zott­sá­got sze­rez a fenn­tart­ha­tó­ság fogal­má­ról, fel­té­te­le­i­ről. A fenn­tart­ha­tó­sá­got szol­gá­ló közös­sé­gi cse­lek­vés lehe­tő­ség­ét­ről és módszereiről.

Képes lesz a saját és közös­sé­ge élet­tét végig­gon­dol­ni a fenn­tart­ha­tó­ság szem­pont­já­ból, ele­mez­ni a helyi közös­ség műkö­dé­sét a közös­sé­gi cse­lek­vés haté­kony­sá­ga szempontjából.

A kép­zés tananyagegységei:

  1. tan­anyag­egy­ség: Fenn­tart­ha­tó közös­sé­gi cselekvés
  2. tan­anyag­egy­ség: Moti­vá­ció és közös­sé­gi cselekvés
  3. tan­anyag­egy­ség: Közös­sé­gi jövő­kép, célok, tervezés
  4. tan­anyag­egy­ség: Hely­ben, fenntarthatóan

Kép­zé­se­in­ket sze­ret­nénk hosszú­tá­von is elér­he­tő­vé ten­ni minél több ember szá­má­ra. Egy ilyen kép­zés tel­jes rész­vé­te­li költ­sé­ge 60.000 Ft egy fő részé­re, ez tar­tal­maz­za a szál­lás és az étke­zés díját, vala­mint a kép­zé­si költségeket.

Min­den­képp szí­ve­sen látunk Téged a kép­zé­sen, szá­munk­ra a leg­fon­to­sabb a moti­vá­ci­ód, de ha meg­te­he­ted, járulj hoz­zá a kép­zé­se­ink fenntarthatóságához.

Ezt az aláb­bi módo­kon tehe­ted meg:

60.000 Ft: a tel­jes összeg­gel hoz­zá­já­ru­lok a képzésekhez

30.000 Ft: 50%-ban hoz­zá­já­ru­lok a képzésekhez

15.000 Ft: 25%-ban hoz­zá­já­ru­lok a képzésekhez

0 Ft: most nem tudok fizet­ni, de öröm­mel részt veszek

A jelent­ke­zé­si lapon, kér­jük, jelöld be, melyik lehe­tő­sé­get választod!

ADOMÁNY ITT

 

 Fon­tos infor­má­ci­ók a kép­zés körülményeiről!

A KÉPZÉSEN CSAK VÉDETTSÉGI IGAZOLVÁNNYAL LEHET RÉSZT VENNI!

A kun­bá­bo­nyi Kép­zé­si Köz­pon­tot igyek­szünk biz­ton­sá­gos­sá ten­ni a talál­ko­zó ide­jé­re, amennyi­re a hely­szín engedi.

A szo­bák 2–3 fő elszál­lá­so­lá­sá­ra van­nak berendezve.

Min­den für­dő­szo­bá­ban, az elő­tér­ben és az elő­té­ri mos­dó­ban van fer­tőt­le­ní­tő­szer. Az ebéd­lő­ben szel­lő­sen helyez­zük el az asztalokat.

A tan­te­rem­ben, hogy távol­sá­got tud­junk tar­ta­ni szel­lő­sen helyez­ke­dünk el és kér­jük, hogy min­den­ki hoz­zon magá­val masz­kot. (Maszk vise­lé­se nem köte­le­ző – kivé­ve, ha erre jog­sza­bá­lyi köte­le­zett­ség lesz, illet­ve, ha a részt­ve­vők ezt szük­sé­ges­nek ítélik).

 Remél­jük így min­den­ki szá­má­ra elfo­gad­ha­tó lesz.

 Jelent­kez­ni novem­ber 02. 12.00 órá­ig az aláb­bi jelent­ke­zé­si lap kitöl­té­sé­vel lehet.

 

[ninja_form id=36]

Részletek

Kezdés:
2021.11.19.
Vége:
2021.11.21.
Esemény kategória:

Szervező

Civil Kollégium Alapítvány
E-mail:
info@cka.hu
View Szervező Website

Helyszín

6090 Kunszentmiklós, Kunbábony 37/2.
Kunbábony 37/2.
Kunszentmiklós, Bács-Kiskun megye 6090 Magyarország
+ Google Térkép