Események betöltése

« Összes Események

  • Ez az esemény elmúlt.

MEGHÍVÓ Kommunikációs stratégia online műhelysorozatra

2021.01.22. @ 10:00 - 15:00

Ked­ves érdek­lő­dők! A TASZ által szer­ve­zett, (a Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány, az Ember­ség Ere­jé­vel Ala­pít­vány, az Öko­társ Ala­pít­vány és a TASZ közös pro­jekt­je), amely az Euró­pai Unió támo­ga­tá­sá­val való­sul meg, online műhely­so­ro­za­tot sze­ret­ne indí­ta­ni az önkor­mány­za­ti­ság­ról, amely­ben gya­kor­lat­ban is hasz­nál­ha­tó isme­re­te­ket, esz­kö­zö­ket és tudást adunk.

Kom­mu­ni­ká­ci­ós stra­té­gia – 2021. janu­ár 22., pén­tek 10.00 – 15.00

Aktív vitá­ban úgy jó részt ven­ni, ha érv­rend­sze­rünk jól átgon­dolt. Kam­pány­idő­szak­ban és két válasz­tás között is
fon­tos, hogy kom­mu­ni­ká­ci­ós esz­köz­tá­runk nap­ra­kész, az önkén­te­sek­nek könnyen átad­ha­tó legyen. Ezen a work­sho­pon a részt­ve­vők­kel közö­sen sze­ret­nénk meg­al­kot­ni a szer­ve­ze­tek kom­mu­ni­ká­ci­ó­já­nak főbb pil­lé­re­it, kom­mu­ni­ká­ci­ós stra­té­gi­á­juk alap­ja­it. Emel­lett kité­rünk a leg­főbb kom­mu­ni­ká­ci­ós esz­kö­zök­re, és az azok­kal kap­cso­la­tos kérdésekre.
Az ese­mény házi­gaz­dái: Tas­ná­di Kata, Ben­kő Flóra

[ninja_form id=4]

Az on-line talál­ko­zó link­jét a jelent­ke­zők­nek e‑mailben megküldjük.

A jelentkezési határidő: 2021. január 21. 12.00 óra

A fen­ti jelent­ke­zé­si lap elkül­dé­sé­vel ön a kitöl­tött ada­to­kért az alá­írás­sal egyen­ér­té­kű fele­lős­sé­get vál­lal, ezért kér­jük, győ­ződ­jön meg az elkül­dés előtt az ada­tok pontosságáról.

Részletek

Dátum:
2021.01.22.
Időpont:
10:00 - 15:00
Esemény kategória:

Szervező

Civil Kollégium Alapítvány
E-mail:
info@cka.hu
View Szervező Website