Események betöltése

« Összes Események

 • Ez az esemény elmúlt.

KÖZÖSSÉGI VEZETŐ KÉPZÉS A létszám betelt, sajnos nem tudunk több jelentkezést fogadni.

2021.11.05. - 2021.11.07.

Ked­ves Érdeklődő!

Meg­hir­det­jük Közös­sé­gi veze­tő kép­zé­sün­ket, amely­re olya­nok jelent­ke­zé­sét vár­juk, akik készek veze­tő sze­re­pet vál­lal­ni közös­sé­gük­ben, elkö­te­le­ződ­ni egy helyi ügy meg­ol­dá­sa mel­lett, vagy már el is kezd­tek dol­goz­ni egy helyi problémán.

A kép­zés során lehe­tő­sé­ged lesz bete­kin­te­ni a közös­ség­szer­ve­zés lépé­se­i­be, alap­fo­gal­ma­i­ba, a stra­té­gia és kam­pány­ter­ve­zés tech­ni­ká­i­ba, a figye­lem­kel­tő és nyo­más­gya­kor­ló tak­ti­kák művé­sze­té­be, és a cso­port­mű­kö­dés­ről és a szer­ve­zet­épí­tés­ről is szó lesz.

A kép­zés idő­pont­ja2021. novem­ber 05. (11 órá­tól) – 2021. novem­ber 07. (15 óráig)

A kép­zés óra­szá­ma: 24 óra

A kép­zés cél­ja: a részt­ve­vők fel­ké­szí­té­se infor­má­lis közös­sé­gi veze­tő sze­rep­re, amely­ben a helyi közös­ség aktív tag­ja­i­ként képe­sek irá­nyí­ta­ni a helyi közös­ség szer­ve­ző­dé­sét, cselekvését.

A prog­ram cél­cso­port­ja: azok sze­mé­lyek, akik haj­lan­dó­ak hosszabb távon fele­lős­sé­get vál­lal­ni közös­sé­gü­kért, segí­te­ni a helyi lakos­ság össze­fo­gá­sát, cse­lek­vé­sét, hoz­zá­já­rul­ni demok­ra­ti­kus szer­ve­ze­tek, szer­ve­ző­dé­sek építéséhez.

A kép­zé­si prog­ram­ba való bekap­cso­ló­dás feltétele:

  • Betöl­tött 16. életév
  • mini­mum 8 álta­lá­nos isko­lai végzettség

A kép­zés témái:

  • A közös­ség­szer­ve­zés alapjai
  • Demok­ra­ti­kus szer­ve­zet­épí­tés és kampánystratégia
  • Fenn­tart­ha­tó­ság és a közös­ség­szer­ve­zés alkal­ma­zá­sa a saját szervezetre

Figye­lem! A Közös­sé­gi veze­tő kép­zés­re való fel­vé­tel­ről az elő­ze­tes tudás­szint fel­mé­rő kitöl­té­sét köve­tő­en adunk visszajelzést. 

Kép­zé­se­in­ket sze­ret­nénk hosszú­tá­von is elér­he­tő­vé ten­ni minél több ember szá­má­ra. Egy ilyen kép­zés tel­jes rész­vé­te­li költ­sé­ge 60.000 Ft egy fő részé­re, ez tar­tal­maz­za a szál­lás és az étke­zés díját, vala­mint a kép­zé­si költségeket.

Min­den­képp szí­ve­sen látunk Téged a kép­zé­sen, szá­munk­ra a leg­fon­to­sabb a moti­vá­ci­ód, de ha meg­te­he­ted, járulj hoz­zá a kép­zé­se­ink fenntarthatóságához.

Ezt az aláb­bi módo­kon tehe­ted meg:

60.000 Ft: a tel­jes összeg­gel hoz­zá­já­ru­lok a képzésekhez

30.000 Ft: 50%-ban hoz­zá­já­ru­lok a képzésekhez

15.000 Ft: 25%-ban hoz­zá­já­ru­lok a képzésekhez

0 Ft: most nem tudok fizet­ni, de öröm­mel részt veszek

A jelent­ke­zé­si lapon, kér­jük, jelöld be, melyik lehe­tő­sé­get választod!

ADOMÁNY ITT

 

Fon­tos infor­má­ci­ók a kép­zés körülményeiről!

A KÉPZÉSEN CSAK VÉDETTSÉGI IGAZOLVÁNNYAL LEHET RÉSZT VENNI!

A kun­bá­bo­nyi Kép­zé­si Köz­pon­tot igyek­szünk biz­ton­sá­gos­sá ten­ni a talál­ko­zó ide­jé­re, amennyi­re a hely­szín engedi.

A szo­bák 2–3 fő elszál­lá­so­lá­sá­ra van­nak berendezve.

Min­den für­dő­szo­bá­ban, az elő­tér­ben és az elő­té­ri mos­dó­ban van fer­tőt­le­ní­tő­szer. Az ebéd­lő­ben szel­lő­sen helyez­zük el az asztalokat.

A tan­te­rem­ben, hogy távol­sá­got tud­junk tar­ta­ni szel­lő­sen helyez­ke­dünk el és kér­jük, hogy min­den­ki hoz­zon magá­val masz­kot. (Maszk vise­lé­se nem köte­le­ző – kivé­ve, ha erre jog­sza­bá­lyi köte­le­zett­ség lesz, illet­ve, ha a részt­ve­vők ezt szük­sé­ges­nek ítélik)

Remél­jük így min­den­ki szá­má­ra elfo­gad­ha­tó lesz.

Jelent­kez­ni októ­ber 25. 12.00 órá­ig az aláb­bi jelent­ke­zé­si lap kitöl­té­sé­vel lehet.

[ninja_form id=34]

Részletek

Kezdés:
2021.11.05.
Vége:
2021.11.07.
Esemény kategória:

Szervező

Civil Kollégium Alapítvány
E-mail:
info@cka.hu
View Szervező Website

Helyszín

6090 Kunszentmiklós, Kunbábony 37/2.
Kunbábony 37/2.
Kunszentmiklós, Bács-Kiskun megye 6090 Magyarország
+ Google Térkép