15 02

Fiatalok a Rasszizmus Ellen

Fiatalok a Rasszizmus Ellen

Fia­ta­lok a rassziz­mus ellen! (YAR )RÉSZLETES ÖSSZEFOGLALÓ A PROGRAMRÓL ITT! (kat­tints!) A hazai közös­ség­fej­lesz­tés és szer­ve­ze­tei gya­kor­la­tá­ban nem mond­hat­juk, hogy a rassziz­mus elle­nes­ség témá­já­ban szá­mot­te­vő tapasz­ta­la­ta­ink len­né­nek. Ennek elle­né­re (vagy éppen ezért), illet­ve az egy­re vész­jós­lóbb hazai fej­le­mé­nyek indo­kán, úgy érez­tük, elér­ke­zett annak az ide­je, hogy akár egy ilyen témá­jú part­ner­ség kap­csán, keres­sük a témá­hoz jól illesz­ke­dő közös­ség­fej­lesz­tő sze­re­pe­ket, lehetőségeket.

Tel­jes cikk, vide­ók és leírás itt:: http://www.civilkollegium.hu/2012/01/15/fiatalok-a-rasszizmus-ellen/