21 02

Fontosabb dátumok:

Feb­ru­ár 15.

Az egy­sze­rű­sí­tett adó­be­val­lás nyi­lat­ko­za­tát feb­ru­ár 15-ig kell meg­kül­de­ni az adó­ha­tó­ság­hoz. A beval­lást a NAV készí­ti el a ren­del­ke­zés­re álló ada­tok alap­ján. Ez a beval­lá­si mód (ha az adó­zó meg­fe­lel a fel­té­te­le­i­nek) jelen­tő­sen csök­ken­ti a papír­mun­kát. Akár már feb­ru­ár 15-én is ren­del­kez­het az adó­zó az 1%-ról, de ha ezt nem tet­te meg, akkor május 20-ig bár­mi­kor bead­hat­ja az EGYSZA lapot.

Május 20.

Azok az adó­zók, akik önadó­zó­ként maguk készí­tet­ték el az adó­be­val­lá­su­kat, min­den évben május 20. éjfé­lig adhat­ják le a doku­men­tu­mot. Ez tör­tén­het pos­tai úton vagy elekt­ro­ni­ku­san. Ha pos­tai úton adják fel, akkor a fel­adás nap­ja szá­mít, nem a beér­ke­zé­sé. Elekt­ro­ni­kus úton szin­tén az a pil­la­nat szá­mít, ami­kor az ügy­fél bekül­di a doku­men­tu­mot a szá­mí­tó­gé­pé­ről. Május 20. csak az önadó­zók szá­má­ra fon­tos határ­nap, ugyan­is aki mun­kál­ta­tói vagy ható­sá­gi adó­meg­ál­la­pí­tást kért, annak május végén már nincs dol­ga. Ugyan­ezen a napon kell lead­ni az ápri­lis 30-ig vissza­ka­pott NAV-os beval­lá­so­kat, és a csök­ken­tett adat­tar­tal­mú sze­mé­lyi jöve­de­lem­adó-beval­lást is május 20-ig kell beküldeni.

Szin­tén május 20-ig adhat­ják le a ren­del­ke­ző nyi­lat­ko­za­tot azok, akik sze­ret­nék fel­aján­la­ni adó­juk 1 (és plusz 1) szá­za­lé­kát vala­mely szer­ve­zet­nek (vagy a plusz 1%-ot vala­mely egyháznak).

Május 20-ig kell befi­zet­ni az SZJA‑t, és a mun­kál­ta­tók­nak is eddig a napig kell bekül­de­ni az álta­luk elké­szí­tett adóbevallásokat.