19 01

Amerikai ösztöndíjprogram 2023–2024- online tájékoztató — Jelentkezés

🇺🇸GLC Pro­fes­si­o­nal Fel­lows­hip — ame­ri­kai ösz­tön­díj prog­ram!❓Sze­ret­nél Ame­ri­ká­ba utaz­ni, érde­kel a közös­ség­szer­ve­zés?
Mi is ez pon­to­san? Miről szól a GLC Pro­fes­si­o­nal Fel­lows­hip prog­ram?
Segí­tünk a dön­tés­ben, hogy ott van‑e a helyed a GLC PF prog­ram jelent­ke­zői között!👇👇☝️Ha úgy érzed szük­sé­ged van rá, akkor sze­ret­nénk biz­to­sí­ta­ni egy lehe­tő­sé­get a prog­ram ala­po­sabb meg­is­me­ré­sé­re, ahol velünk szer­ve­zők­kel, vala­mint egy, a prog­ram­ban fris­sen részt­ve­vő bará­tunk­kal is talál­koz­hatsz!
Mesé­lünk és te kér­dez­hetsz!
⏰Várunk téged janu­ár 26-án, dél­után fél 6‑tól. A regiszt­rá­ció link­jét hama­ro­san köz­zé tesszük.Az ösz­tön­díj prog­ram­ra janu­ár 31-ig jelent­kez­hetsz ezen a lin­ken:
https://glc-teachdemocracy2.org/open-application-for…/Továb­bi infor­má­ci­ók a cka.hu olda­lán:
https://www.cka.hu/glc-2023–24/

A tájé­koz­ta­tó­ra, az aláb­bi ürlap kitöl­té­sé­vel tudsz jelent­kez­ni, a zoom lin­ket az itt meg­adott e‑mail cím­re küldjük: