21 10

HDM Szentendrén

Teg­nap meg­tar­tot­tuk a Helyi Demok­rá­cia Műhely 2. kép­zé­sét a részt­ve­vő önkor­mány­za­ti kép­vi­se­lők­nek. Ezút­tal a közös­ség­szer­ve­zés folya­ma­tá­ba enged­tünk bete­kin­tést három sike­res érdek­ér­vé­nye­sí­tő kam­pány bemu­ta­tá­sá­val és elem­zé­sé­vel. Nagyon köszön­jük Csor­dás Anett Aka­dá­lyok nél­kül — az aka­dály­men­tes József­vá­ro­sért , és Tóth Judit Ele­ven Vecsés hasz­nos és érde­kes köz­re­mű­kö­dé­sét, vala­mint Mada­rász Csa­bá­nak az izgal­mas játék­be­mu­ta­tót, és nem utol­só sor­ban a szent­end­rei bará­ta­ink­nak a ven­dég­lá­tást! A leg­kö­ze­leb­bi alka­lom­mal már a civil szer­ve­ze­tek kép­vi­se­lői is csat­la­koz­nak hozzánk!