07 10

Megtartottuk az első képzésünket a Helyi Demokrácia Műhely keretein belül

Hét önkor­mány­zat kép­vi­se­le­té­ben vol­tak jelen, hogy egy kicsit töb­bet tanul­ja­nak a rész­vé­te­li­ség­ről, közös­sé­gi dön­tés­ho­za­tal­ról és per­sze, hogy meg­is­mer­jék job­ban egy­mást. Ők azok az aktív, közös­sé­gü­kért ten­ni aka­ró kép­vi­se­lők, akik elszán­tak abban, hogy civil szer­ve­ze­tek­kel együtt­mű­köd­ve fon­tos ügyek­ben érje­nek el változásokat!…

Bővebben…

26 09

Köszönjük az adó 1 %-os felajánlásokat!

Össze­sen 101.802 Ft. ‑ot kap­tunk tőle­tek, ami körül­be­lül 6 helyi műhely meg­szer­ve­zé­sé­re ele­gen­dő.Nagyon köszön­jük, ha támo­ga­tod cél­ja­in­kat, hogy minél több hely­re eljut­has­sunk, és meg­is­mer­tet­hes­sük loká­lis kis cso­por­tok­ban vagy orszá­gos össze­fo­gá­sok­ban a modern közös­ség­szer­ve­zés módszertanát.

Bővebben…

01 08

Kommunikáció civil szervezeteknek — egynapos online képzés

Közös­ség­szer­ve­ző­ként olyan ügye­ket kere­sünk, ame­lyek, ha meg­nyer­jük őket, sokak éle­té­ben hoz­hat­nak valós vál­to­zást. A tár­sa­dal­mi vál­to­zá­sok­hoz viszont sok erő­for­rás­ra van szük­ség, az embe­rek közös cse­lek­vé­sé­re, ide­jé­re és gyak­ran kom­mu­ni­ká­ci­ó­ra is. A civil szer­ve­ze­tek sok­szor küz­de­nek azzal, hogy a sok­szor szű­kös anyagi…

Bővebben…

13 07

Nemzetközi együttműködésben

A Helyi Demok­rá­cia Műhely prog­ra­munk egy Közép-Kelet euró­pai együtt­mű­kö­dés kere­te­in belül való­sul meg. A szlo­vák part­ne­rünk a Cen­ter for Com­mu­nity Orga­na­i­zing, míg len­gyel rész­ről a Com­mon Thing Foun­da­ti­on koor­di­nál­ja a helyi mun­kát.  Nagy öröm volt szá­munk­ra, hogy a hosszas online…

Bővebben…

08 07

Elindult a Helyi Demokrácia Műhely

A CKA leg­újabb pro­jekt­je, amely a helyi poli­ti­ku­sok és civil szer­ve­ze­tek közös mun­ká­ját segí­ti hely­ben meg­ol­dan­dó, fon­tos ügyek men­tén. A prog­ram a Nati­o­nal Endow­ment for Democ­racy támo­ga­tá­sá­val való­sul meg és cél­ja egy­rész­ről a hely­ben aktív és vál­toz­tat­ni, cse­le­ked­ni kívá­nó önkormányzati…

Bővebben…

02 05

Romák segítenek romáknak

Az Ukraj­ná­ban zaj­ló pusz­tí­tó hábo­rú első nap­já­tól töme­ge­sen érkez­nek a mene­kül­tek Magyar­or­szág­ra, köz­tük nagyon sze­gény roma embe­rek. Nekik az ott­ho­nuk elvesz­té­sén túl azzal is meg kell küz­de­ni­ük, hogy más­ként bán­nak velük, mint a töb­bi mene­kült­tel. Roma prog­ra­munk közös­ség­szer­ve­zői az első…

Bővebben…

29 04

A Bliss-szel vagyunk!

Alig akad való­di fej­lesz­té­si lehe­tő­sé­get és meg­fe­le­lő ellá­tást biz­to­sí­tó intéz­mény a súlyo­san sérült gyer­me­kek szá­má­ra, az egyik leg­ne­ve­sebb ilyen helyet még­is halál­ra ítél­né az állam. A Bliss ala­pít­vány által fenn­tar­tott intéz­mény mun­ka­tár­sai és a szü­lők kam­pányt indí­tot­tak az isko­la megmentéséért,…

Bővebben…

29 04

Fektess a civil közösségekbe, akik képesek együtt a társadalmi változások elérésére!

Sokan még min­dig nem ren­del­kez­nek adó­juk civil szer­ve­ze­tek szá­má­ra fel­ajánl­ha­tó 1 szá­za­lé­ká­ról, az adó­zók fele sem gon­dol arra, hogy egy-egy nemes ügyet támo­gat­hat min­den­fé­le plusz kiadás nél­kül. Érde­mes úgy gon­dol­ni a gesz­tus­ra, mint egy­faj­ta befek­te­tés­re a jövőnk szem­pont­já­ból. Ha igazságosabb…

Bővebben…