19 01

Helyi Demokrácia Műhely 2023-ban is!

Idén is foly­tat­juk a Helyi Demok­rá­cia Műhely prog­ra­mun­kat. Janu­ár ele­jén online work­sho­pot szer­vez­tünk civil szer­ve­ze­ti part­ne­re­ink­nek arról, hogy milyen tapasz­ta­la­ta­ik van­nak az önkor­mány­za­tok­kal való együtt­mű­kö­dé­sek­ben. Meg­hall­gat­tuk a Leve­gő Mun­ka­cso­port a Köz­le­ke­dő Tömeg, vala­mint a szent­end­rei Civil Kot­ta eset­ta­nul­má­nya­it, utá­na pedig egy nagyon hasz­nos beszél­ge­tés része­sei lehet­tünk a TÖOSZ (Tele­pü­lé­si Önkor­mány­za­tok Orszá­gos Szö­vet­sé­ge) főtit­ká­rá­val, Dr Gyer­gyák Ferenccel.

Ezek a talál­ko­zá­sok is segí­tik civil part­ne­re­in­ket abban, hogy könnyeb­ben eliga­zod­ja­nak az önkor­mány­za­ti bürok­rá­ci­á­ban a jövőben!