03 05

I. Wekerlei Közösségi Programalkotás

Rend­kí­vül ins­pi­rá­ló kol­lek­tív ese­mény szak­mai part­ne­re volt ismét a Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány. Az  I. Weker­lei Közös­sé­gi Prog­ram­al­ko­tás-ra 30 aktív helyi lakos gyűlt össze, hogy közö­sen gon­dol­kod­ja­nak arról:  mit tehet az önkor­mány­zat annak érde­ké­ben, hogy Weker­lén bol­do­gabb legyen az élet.

A prog­ram során az elő­adók tapasz­ta­la­ta­ik­kal segí­tet­ték a részt­ve­vő­ket meg­ér­te­ni az önkor­mány­za­ti műkö­dést és a helyi poli­ti­ka jelen­tő­sé­gét. A civi­lek akkor érhet­nek el iga­zi ered­ményt közös­sé­gük ügye­i­ben, ha nem­csak  isme­rik és értik az önkor­mány­za­ti rend­szer műkö­dé­sét, de képe­sek belül is  szö­vet­sé­ge­se­ket talál­ni hoz­zá. Így  két irány­ból tud­nak  nyo­mást gya­ko­rol­ni  a rendszerre.

A részt­ve­vők kre­a­tív módon osz­tot­ták meg gon­do­la­ta­i­kat és ötle­te­i­ket, melye­ket később cso­por­tok­ba ren­dez­tek és meg­vi­tat­tak. A közös­sé­gi együtt­mű­kö­dés és az ötle­te­lés ered­mé­nye­ként szá­mos konk­rét javas­lat szü­le­tett, melyet hama­ro­san a helyi nyil­vá­nos­ság elé tár­nak meg­vi­ta­tás­ra. Ezt köve­ti majd a követ­ke­ző önkor­mány­za­ti  cik­lus kép­vi­se­lő­je­lölt­je­i­nek meg­ke­re­sé­se, hogy meg­is­mer­tes­sék velük a a weker­lei lako­sok igényét.

Az ese­mény han­gu­la­ta kivá­ló volt, a jelen­lé­vők közö­sen koc­cin­tot­tak és sütiz­tek, miköz­ben rájöt­tek, hogy a helyi poli­ti­ká­val való fog­lal­ko­zás lehet ins­pi­rá­ló és pozi­tív élmény is, mely össze­ko­vá­csol­ja a közös­sé­get. A szer­ve­zés során az is kide­rült, hogy a szer­ve­ze­tek és önkén­te­se­ik reme­kül tud­nak együtt­mű­köd­ni, jól kiegé­szí­tik egy­mást,  ami még haté­ko­nyab­bá tet­te a közös munkát.

Még nincs késő! Te is szer­vezz a kör­nye­ze­ted­ben közös­sé­gi prog­ram­al­ko­tá­si prog­ra­mot. Ha segít­sé­get kér­nél hoz­zá, keress bennünket!

KAPCSOLATFELVÉTELI ŰRLAP!