17 10

Jelentkezés Akciótervezés Műhelyre

Idő­pont: 2022. októ­ber 24., 17.00 óra

ONLINE Kép­zés

A Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány és a Peda­gó­gu­sok Demok­ra­ti­kus Szak­szer­ve­ze­té­nek közös műhelye.

Tech­ni­kai fel­té­te­lek: web­ka­me­ra, mik­ro­fon, Zoom alkal­ma­zá­sok megléte.