30 09

Kérdőíves kutatás a digitális oktatásról

Hiá­ba készí­tet­te el a Digi­tá­lis Okta­tá­si Stra­té­gi­át a kor­mány már 2016-ban, az azóta sem alkal­maz­ha­tó az okta­tás sze­rep­lői szá­má­ra. A tava­lyi pan­dé­mia alatt az okta­tás­ban dol­go­zó­kat, a szü­lő­ket és a diá­ko­kat is  tel­je­sen magá­ra hagy­ta a kor­mány. A Civil Kollégium…

Bővebben…

20 09

Előválasztási jelöltvita

Szent­end­re, 2021.09.08. Jelölt­vi­ta a Dísz­te­rem­ben Szep­tem­ber 8‑án, szer­da este tar­tot­tuk meg part­ne­re­ink­kel (Tabu Men­tes Ország ‑TMO és Jövő TV) az elő­vá­lasz­tá­si jelölt­vi­tát Szent­end­rén, a Város­há­za Dísz­ter­mé­ben. Itt sze­ret­nénk meg­kö­szön­ni az önkor­mány­zat­nak, hogy ren­del­ke­zé­sünk­re bocsá­tot­ta a ter­met, hiszen ezek közül a…

Bővebben…