27 03

Kotricz Katalin

Port­ré­so­ro­za­tunk a Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány 1 éves közös­ség­szer­ve­ző prog­ram­já­ban részt vevőkről. 

Katust roma szár­ma­zá­sa miatt sok hát­rány érte gyer­mek­ko­rá­ban. Olvasd el, hogyan tud­ja segí­te­ni érdek­ér­vé­nye­sí­tő mun­ká­já­val ma, a nehéz sor­sú gyerekeket.

Pilis­csa­bán nevel­ked­tem, és itt kezd­tem el tanul­má­nya­i­mat a Páz­mány Péter Kato­li­kus Álta­lá­nos Isko­lá­ban. Csa­lá­dom nagyon sze­ret­te vol­na, hogy egye­dü­li roma gye­rek­ként emelt szin­tű isko­lá­ban kezd­jem a tanul­má­nya­i­mat, hiszen képes­sé­ge­im meg­fe­lel­tek a fel­vé­te­li elvá­rá­sok­nak. Sok atro­ci­tás ért, ami­ért kitű­nő tanu­ló vol­tam és roma szár­ma­zá­sú, de sosem értet­tem egyet a bán­tá­sok­kal, sem rólam, sem a tár­sa­im­ról szó­lók­kal. Az isko­la­tár­sa­im­tól kapott atro­ci­tá­so­kat már nem bír­tam lel­ki­leg fel­dol­goz­ni, ezért szü­le­im az 5. évfo­lyam­ba érve átírat­tak a helyi, gyen­gébb álta­lá­nos iskolába.

Ekkor fogal­ma­zó­dott meg ben­nem az elha­tá­ro­zás, hogy fel­nőtt korom­ban segí­te­ni fogom a meg­kü­lön­böz­te­té­sek­ben része­sült és sze­gény sor­sú gye­re­ke­ket és fel­nőt­te­ket. Elvé­gez­tem a cigány­pasz­to­rá­ci­ós közös­ség­szer­ve­ző tan­fo­lya­mot, és meg­ta­nul­tam a sza­kács, majd a szá­mí­tó­gé­pes adat­rög­zí­tő szak­mát. Kis­lá­nyo­mat a szü­le­im segít­sé­gé­vel, de egye­dül nevel­tem fel. A csa­lá­di éle­tünk­nek fon­tos pil­la­na­ta volt, ami­kor édes­apám, Kot­ricz József elvé­gez­te az első fér­fi cigány cursillo‑t (3 napos keresz­tény tan­fo­lyam). Ez meg­vál­toz­tat­ta az életünket.

A csa­lá­dunk­ban meg­je­lent a békes­ség és a sze­re­tet, és ez hatás­sal volt rám és édes­anyám­ra is, így mi is elvé­gez­tük a cursillo‑t. Köszön­he­tő­en ennek  még nagyobb vál­to­zá­sok tör­tén­tek az éle­tünk­ben, és már a kör­nye­ze­tünk­ben is fel­fi­gyel­tek a pozi­tív vál­to­zás­ra. Ez veze­tett ahhoz, hogy állást aján­lot­tak az esz­ter­go­mi Bol­dog Cefe­rino Roma Misszi­ó­ban, ahol elkez­dő­dött a közös­sé­gi mun­kám, és az admi­niszt­rá­ci­ós fel­ada­tok megtanulása.

A  szív­ügyem­mé és hiva­tá­som­má vált, hogy közös­sé­ge­ket ala­kít­sak és tart­sak fenn, vala­mint segít­sem a hát­rá­nyos hely­ze­tű embe­re­ket. Az elha­tá­ro­zá­som követ­kez­té­ben ala­pí­tot­tuk meg a Bol­dog Emí­lia Roma Kul­tu­rá­lis és Hagyo­mány­őr­ző Egye­sü­le­tet, amely­nek elnö­ke let­tem. Prog­ram­ja­ink, tábo­ra­ink, lel­ki­nap­ja­ink és egyéb ren­dez­vé­nye­ink révén egy­re több ember­hez jut el a segít­sé­günk és a közösségünk.

Az embe­ri­ség szol­gá­la­tá­ban foly­ta­tott mun­kám során külön­bö­ző ese­mé­nyek szer­ve­zé­se mel­lett részt veszek a cigány­pasz­to­rá­ci­ós fel­ada­tok­ban is. Fon­tos­nak tar­tom, hogy a roma és nem roma közös­sé­ge­ket össze­kös­sük, és a roma kul­tú­ra érté­ke­it bemu­tas­suk, ezál­tal is csök­kent­ve az előítéleteket.

A komoly közös­ség­szer­ve­zői mun­ká­im miatt a Pilis­csa­bai lako­sok arra ösz­tö­nöz­tek, hogy indul­jak jelölt­ként a helyi roma önkor­mány­za­ti válasz­tá­so­kon. Igent mond­tam, és meg­nyer­tem. Ezál­tal még több lehe­tő­sé­günk nyílt közös­sé­gi prog­ra­mok szer­ve­zé­sé­re és az embe­rek segí­té­sé­re. Min­den évben meg­em­lé­ke­zünk a Pilis­csa­bán készült emlék­mű­nél a roma holo­kauszt áldo­za­ta­i­ról, és szá­mos egyéb kez­de­mé­nye­zés révén igyek­szünk hoz­zá­já­rul­ni a cigány­ság fel­zár­kóz­ta­tá­sá­hoz és a kul­tú­rá­já­nak megőrzéséhez.

Jelen­leg a Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány gya­kor­no­ki prog­ram­já­ban veszek részt, hogy az érde­kér­év­nye­sí­tés esz­kö­ze­it meg­ta­nul­va segít­hes­sek a hát­rá­nyos és roma szár­ma­zá­sú gye­re­kek meg­fe­le­lő okta­tá­sá­ban és támo­ga­tá­sá­ban. Hálás vagyok mind­azok­nak, akik segí­te­nek és támo­gat­nak ebben az embe­ri küldetésben.

Segítsd Katus, és a Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány mun­ká­ját adód 1%-ának felajánlásával!

Civil Kol­lé­gi­um Alapítvány

Adó­szám: 18070008–1–03