25 04

Közösségszervezők Országos Találkozója 2024

Jelent­ke­zé­si és lemon­dá­si határ­idő: júni­us 24., 12. óra

Figye­lem: Nagyon sze­ret­jük az álla­to­kat, de van elég belő­lük Kun­bá­bony­ban, ezért saj­nos, kutyát és más házi­ál­la­tot nem tudunk fogad­ni a területen!

2024 Közösségszervezők Országos Találkozója

Név(Köte­le­ző)
Dele­gá­ló szer­ve­zet neve:(Köte­le­ző)

Milyen sze­rep­ben veszel részt a talál­ko­zón?(Köte­le­ző)

Melyik nap(okon) veszel részt?(Köte­le­ző)
Ha gyer­mek­kel érke­zel a talál­ko­zó­ra, kérsz‑e gyer­mek­fel­ügye­le­tet? A “MÁS” rovat­ba írd be, ha kérsz, és hogy hány gyer­mek és milyen korú­ak (de az étke­zés és szál­lás miatt, kér­jük, külön is regiszt­ráld őket). Kér­jük, azzal szá­molj, hogy önkén­tes ala­pon szer­ve­zünk gye­rek­fel­ügye­le­tet, de azt nem tud­juk garan­tál­ni, hogy ez végig biz­to­sí­tott lesz!)(Köte­le­ző)

Melyik éjsza­ká­ra kérsz szál­lást?(Köte­le­ző)
Milyen szál­lás­hely len­ne neked alkal­mas? (Töb­bet is meg­je­löl­hetsz)(Köte­le­ző)
Kér­jük, vedd figye­lem­be, hogy a ház­ban való szál­lást a rászo­rult­ság és a jelent­ke­zé­sek idő­rend­jé­nek függ­vé­nyé­ben tud­juk fogad­ni! A hely­szí­nen 2 szo­ba für­dő­szo­bá­ja aka­dály­men­tes, kér­jük, jelezd, ha aka­dály­men­tes szál­lás­ra tar­tasz igényt!
Mely alkal­mak­kor igé­nyelsz étke­zést. Az össze­set jelöld be, amin részt veszel!(Köte­le­ző)
Vege­tá­ri­á­nus éte­le­ket biz­to­sí­tunk. Egy ekko­ra cso­port külön­fé­le igé­nye­i­nek meg­fe­lel­ni kihí­vást jelent. Öröm­mel meg­te­szünk min­den tőlünk tel­he­tőt, de lehe­tő­sé­ge­ink kor­lá­to­zot­tak. Amennyi­ben étel­al­ler­gi­ád van, kér­jük azt jelezd itt!
Kér­jük írd ide, ha van olyan tar­tós beteg­sé­ged, ami­ről fon­tos tud­nunk. ( A tábor terü­le­tén nem lesz orvos, szük­ség ese­tén a men­tőt tud­juk értesíteni. )
Kérsz‑e fuvart a Kun­szent­mik­lós, Kál­vin téri busz­meg­ál­ló­ból? A busz a Nép­li­get­ből indul, vonat nem köz­le­ke­dik Kun­szent­mik­lós­ra.(Köte­le­ző)
Szá­mí­tunk a részt­ve­vők aktív segít­sé­gé­re a hely­szí­ni fel­ada­tok ellá­tá­sá­ban. Kér­lek jelöld, ha tudsz a hely­szí­nen fel­ada­tot vál­lal­ni!(Köte­le­ző)
Kér­jük válaszd ki, hogy milyen összeg­gel tudod támo­gat­ni a Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány szak­mai tevé­keny­sé­gét! (Az álta­lad válasz­tott össze­get az OTP Bank 11701004–20165888 szá­mú szám­lánk­ra tudod utal­ni. A köz­le­mény­be az “ado­mány +neved” írd!)