15 01

KRÉTA HÁLÓZAT

Kréta Hálózat

Kép­zés­sel a Regi­o­ná­lis Érdek­ér­vé­nye­sí­tés Támo­ga­tá­sá­ért Háló­zat. A prog­ram egy, a civil és közös­sé­gi fel­nőtt­kép­zés meg­úju­lá­sát szol­gá­ló érdek­kép­vi­se­le­ti stra­té­gia kidol­go­zá­sá­ra vál­lal­ko­zott: A Prog­ram önál­ló olda­la: http://kretahalozat.wordpress.com/about/