13 07

Legyél Te az új munkatársunk!

Állás­aján­lat – Projektkoordinátor

A Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány közös­sé­ge­ket segít abban, hogy épül­je­nek, erő­söd­je­nek, és érde­ke­i­kért haté­ko­nyan tud­ja­nak har­col­ni. Az álta­lunk támo­ga­tott és kép­zett közös­ség­szer­ve­zők olyan érté­kek men­tén dol­goz­nak, mint az átlát­ha­tó és demok­ra­ti­kus dön­tés­ho­za­tal, a rész­vé­te­li­ség a helyi és orszá­gos kor­mány­zás­ban, a tár­sa­dal­mi szo­li­da­ri­tás, együtt­mű­kö­dés és aktív állam­pol­gár­ság, hát­rá­nyos hely­ze­tű és kisebb­sé­gi cso­por­tok érde­ke­i­nek védel­me. Hazai és nem­zet­kö­zi kép­zé­sek szer­ve­zé­sé­vel biz­to­sí­tunk lehe­tő­sé­get arra, hogy a köz­élet iránt érdek­lő­dő, aktív állam­pol­gá­rok tapasz­ta­la­to­kat és vál­to­za­tos tudást sze­rez­ze­nek. Szak­mai mun­kánk­kal rea­gá­lunk a velünk dol­go­zó közös­sé­gek igé­nye­i­re. Több futó pro­jek­tünk meg­va­ló­sí­tá­sá­hoz pro­jekt­ko­or­di­ná­tort kere­sünk. Téged várunk, ha: 

 • van tapasz­ta­la­tod arról, hogy hogyan műkö­dik a civil szféra
 • tudod, hogy mit jelent pro­jek­te­ken keresz­tül épít­kez­ni úgy, hogy köz­ben rend­sze­re­sen javít­suk is a szak­mai mun­ka színvonalát,
 • leg­alább 2–3 év pro­jekt­ve­ze­té­si tapasz­ta­la­tod van 
 • jó szer­ve­ző­kész­ség­gel rendelkezel
 • pre­cíz vagy és min­den talál­ko­zó­ra első­ként érkezel
 • mes­te­re vagy az Excel­nek, sőt más pro­jekt­me­nedz­ment esz­kö­zö­ket is ismersz,
 • tudsz folya­ma­to­kat tervezni,
 • tud fel­ada­to­kat dele­gál­ni, és azo­kat barát­sá­gos és támo­ga­tó módon számonkérni,
 • sze­retsz önál­ló­an, sza­ba­don gon­dol­koz­ni, dol­goz­ni, fel­ada­to­kat meg­ol­da­ni, de köz­ben csa­pat­já­té­kos vagy,
 • jó a teher­bí­ró képességed,
 • leg­alább közép­szin­tű angol nyelv­tu­dás­sal rendelkezel,
 • a CKA-ban el tudod kép­zel­ni a jövő­det akár hosszú éve­ken át.

Amit cse­ré­be adni tudunk: csa­pat­mun­ka és szé­les kap­cso­lat­rend­szer a civil szfé­rá­ban, sza­bad és kre­a­tív mun­ka­vég­zés, vál­to­za­tos fel­ada­tok a közös­sé­gi mun­ka és az érdek­ér­vé­nye­sí­tés ügye­i­nek terü­le­tén, kül­föl­di tanul­mány­utak, rugal­mas mun­ka­idő, ver­seny­ké­pes fize­tés, szak­mai fej­lő­dés, ingye­nes rész­vé­tel a képzéseinken.

A pályá­zat­hoz kérünk:

 • önélet­raj­zot,
 • leg­alább 2 referenciát,
 • rövid, maxi­mum 1 olda­las leírást arról, hogy mely pro­jekt­je­in­ket talá­lod ins­pi­rá­ló­nak, és miért,
 • fize­té­si igényedet.

A pályá­za­ti határ­idő 2021. júli­us 25.

A jelent­ke­zé­se­ket a [email protected] cím­re várjuk