10 12

Legyen szexi a közmeghallgatás!

Akár a közös helyi dön­tés­ho­za­tal ünne­pe lehet­ne, ma még­is leg­in­kább egy tét nél­kü­li cir­ku­szi elő­adás­hoz hason­lít az évi egy­sze­ri, köte­le­ző önkor­mány­za­ti köz­meg­hall­ga­tás. Ezen a gya­kor­la­ton kíván vál­toz­tat­ni az a közel két hóna­pos kam­pány, amely a lako­so­kat és önkor­mány­za­to­kat egy­aránt arra ösz­tön­zi: élje­nek a köz­meg­hall­ga­tá­sok adta lehe­tő­ség­gel a haté­ko­nyab­ban műkö­dő és lakó­ba­rát tele­pü­lé­sek megteremtéséért.

Éjjel vagy éppen haj­nal­ban zaj­ló ülé­sek. Válasz­adás­tól eltil­tott ellen­zé­ki kép­vi­se­lők. „Ártal­mat­lan” témák kije­lö­lé­sé­vel a való­di prob­lé­mák elné­mí­tá­sa – a vég­te­len­sé­gig sorol­hat­nánk az olyan rossz gya­kor­la­to­kat, ame­lyek­kel az önkor­mány­za­tok meg­pró­bál­ják súly­ta­lan­ná ten­ni a köz­meg­hall­ga­tá­so­kat Magyar­or­szá­gon. Mind­ezek mel­lett a lakos­ság nincs is iga­zán tisz­tá­ban azzal, hogy van mód szem­be­sí­te­ni és szá­mon­kér­ni az önkor­mány­za­ti veze­tő­ket a helyi ügyek­kel kap­cso­lat­ban – éven­te leg­alább egy­szer nyilvánosan.

A Bele­szó­lok! kam­pány kere­té­ben (2018. novem­ber 1. — decem­ber 31.) segít­jük a civil közös­sé­ge­ket abban, hogy fel­hív­ják a figyel­met a helyi köz­meg­hall­ga­tá­sok­ra, tájé­koz­tas­sák róla a lakos­sá­got, hogy ezen a fóru­mon lehe­tő­sé­gük van szá­mon kér­ni a helyi önkor­mány­zat mun­ká­ját. Sőt fon­tos, hogy részt vegye­nek ben­ne és kér­dé­se­ket tegye­nek fel! Ezen a fóru­mon keresz­tül meg tud­ják jele­ní­te­ni saját ügye­i­ket és szem­től szem­be a tes­tü­let tag­ja­i­val rákér­dez­ni arra, hogy miként vesz részt az önkor­mány­zat azok megoldásában.

Te mit kér­dez­nél a helyi vezetőktől?

Közös­sé­ge­ink a követ­ke­ző­kép­pen tud­nak részt ven­ni a köz­meg­hall­ga­tá­sok elő­ké­szí­té­sé­ben:
- kiké­rik a tele­pü­lé­sü­kön a köz­meg­hall­ga­tás idő­pont­ját
- ter­jesz­tik a lakos­ság köré­ben a rész­vé­tel lehe­tő­sé­gét és fon­tos­sá­gát
- kér­dé­se­ket kül­de­nek be a köz­meg­hall­ga­tás­ra, ezál­tal ala­kít­ják a köz­meg­hall­ga­tá­sok tema­ti­ká­ját, illet­ve a hely­szí­nen kér­dez­nek
- a nyil­vá­nos­ság előtt hív­ják fel a figyel­met az őket érin­tő ügyek­re
- alter­na­tív fóru­mo­kat szer­vez­nek a témák­ban, amik­ről sze­rin­tük a köz­meg­hall­ga­tá­sok­nak szól­ni a kellene

A beleszolok.hu olda­lon a kam­pány ide­je alatt gyűjt­jük a jó és rossz gya­kor­la­to­kat és meg­je­le­nít­jük a köz­meg­hall­ga­tá­sok idő­pont­ja­it, lehe­tő­ség lesz akár alter­na­tív köz­meg­hall­ga­tá­sok meg­szer­ve­zé­sé­re is.

Az aláb­bi lin­ken elér­he­ted a köz­meg­hall­ga­tá­sok­ról szó­ló kis­oko­sun­kat:
https://www.beleszolok.hu/kozmeghallgatas/

A kam­pány ese­mé­nye­i­ről bőveb­ben ezen az olda­lon tájé­ko­zód­hatsz.
https://www.facebook.com/pg/civilkollegium/events/?ref=page_internal

Kam­pá­nyunk az állam­pol­gá­ri rész­vé­telt és akti­viz­must nép­sze­rű­sí­tő nem­zet­kö­zi SPEAK! kam­pány része: https://www.togetherwespeak.org/