28 07

Mentsük meg a gyáli kiserdőt!

Az Ele­ven Gyál csa­pa­ta azt sze­ret­né, hogy a gyá­li kis­er­dő egy­ben marad­jon és az idő­sek ott­ho­na más­hol épül­jön meg.

Az ügy érde­ké­ben, RÁTOK is szük­ség van.Ha szí­ve­sen gyűj­te­nél alá­írást szom­széd­tól, csa­lád­tag­tól, utcád­ban, isme­rő­se­id köré­ben, akkor nyom­tasd ki az alá­író­í­vet, írasd alá, és jelezz nekünk pri­vát üze­net­ben, vagy az aláb­bi telefonszámon:+36 30 565 2116, és mi elme­gyünk és begyűjt­jük a betelt íve­ket. A papír­ala­pú alá­író­í­vet itt tudod letöl­te­ni: https://bit.ly/3zyszJU

https://www.facebook.com/elevengyal/videos/328259172359088