31 01

Pénzügyi munkatársat keresünk!

A Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány pénz­ügyi, admi­niszt­ra­tív mun­ka­tár­sat keres csa­pa­tá­ba.

Ha elkö­te­le­zett vagy a demok­ra­ti­kus érté­kek mel­lett, és egy sok­szí­nű csa­pat­ban te tud­nál len­ni a sza­bá­lyok, szám­lák, pénz­ügyi beszá­mo­lók és költ­ség­ve­té­si táb­lá­za­tok lel­kes őre, sze­re­tet­tel várunk!

Elvá­rá­sok: Pénz­ügyi, szám­vi­te­li vagy köz­gaz­da­sá­gi terü­le­ten szer­zett, leg­alább közép­fo­kú szak­mai végzettség. 

Több éves gya­kor­lat pénz­ügyi fel­ada­tok vég­zé­sé­ben, közép­szin­tű angol nyelvtudás.

Fel­ada­tai:

 • bejö­vő (szál­lí­tói) szám­lák érkez­te­té­se, iktatása
 • szám­la meg­fe­le­lő­ség ellen­őr­zé­se (for­mai és tar­tal­mi követelmények)
 • szám­lák szken­ne­lé­se, máso­lá­sa, lefű­zé­se – együtt­mű­kö­dés az iro­da­ve­ze­tő­vel és admi­niszt­ra­tív munkatársakkal
 • szám­lák iga­zol­ta­tá­sa, folya­ma­tos kap­cso­lat­tar­tás az ügyvezetéssel
 • adat­rög­zí­tés (pl.: szám­lák ada­ta­i­nak rög­zí­té­se saját rendszerben)
 • dosszi­ék veze­té­se, karbantartása
 • szám­lák átadása/továbbítása a köny­ve­lő felé, kap­cso­lat­tar­tás a könyvelővel
 • uta­lá­sok rög­zí­té­se és uta­lá­sok elvégzése
 • szám­lák (vevői szám­lák) kiállítása
 • kimu­ta­tá­sok készí­té­se veze­tői kérés szerint
 • pro­jekt költ­ség­ve­té­sek készí­té­sé­ben és nyo­mon­kö­ve­tés­ben való köz­re­mű­kö­dés, kap­cso­lat­tar­tás a pro­jekt menedzserekkel
 • éves beszá­mo­ló és pénz­ügyi sta­tisz­ti­kák elké­szí­té­sé­ben való közreműködés
 • szer­ve­ze­ti szám­vi­te­li és pénz­ügyi sza­bály­za­tok isme­re­te és betar­ta­tá­sa a munkatársakkal

Elvá­rá­sok:

 • pre­ci­zi­tás
 • csa­pat­ban való közös munka
 • Excel táb­lá­zat keze­lé­se (alap­függ­vé­nyek ismerete)
 • szá­mok szeretete
 • alkal­man­kén­ti több­let­mun­ká­hoz, mun­ka­mennyi­ség vál­to­zá­sá­hoz való alkalmazkodás
 • mono­to­ni­tás tűrése

Fel­adat­vég­zés helye:

 • heten­te leg­alább 2 alka­lom­mal a szer­ve­zet buda­pes­ti iro­dá­já­ban, töb­bi napon lehet­sé­ges az ott­ho­ni mun­ka­vég­zés,  (a pró­ba­idő alatt inten­zív iro­dai jelen­lé­tet várunk, hogy a fel­ada­tok átadá­sa és a szer­ve­ze­ti pénz­ügyi, admi­niszt­ra­tív folya­ma­tok meg­is­me­ré­se ala­po­sabb legyen. )
 • heti 30 vagy 40 órás mun­ka meg­egye­zés szerint

Állás­pá­lyá­zat:

 • vég­zett­sé­get iga­zo­ló bizo­nyít­vány másolata
 • rész­le­tes szak­mai önéletrajz
 • moti­vá­ci­ós levél
 • fize­té­si elvárás

Jelent­ke­zé­se­det vár­juk a [email protected] címre