27 09

RÉSZVÉTEL HETE 2023

A Rész­vé­tel Hete 2023 ország­szer­te zaj­ló prog­ram­so­ro­zat októ­ber 2–8 között, a Rész­vé­tel Hete+ pedig minden­nek a foly­ta­tá­sa novem­ber 30-ig.

A Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány (CKA) és part­ne­rei több mint egy évti­ze­de szer­ve­zik meg a Rész­vé­tel Hete programsorozatot. 

Nehéz tagad­ni, hogy a magyar tár­sa­da­lom köz­éle­ti apá­ti­á­ban szen­ved. Az elmúlt 30 évben nem tanul­ta meg – mert nem taní­tot­ta meg rá sen­ki –, hogy a demok­rá­cia a rész­vé­te­len ala­pul. Mil­li­ók nem élnek rend­re a bele­szó­lás jogá­val – sem az önkor­mány­za­ti, sem a magyar vagy euró­pai par­la­men­ti válasz­tá­so­kon. Az állam­pol­gá­ri civil akti­vi­tás szin­te szi­tok­szó­vá vált, miköz­ben fájón hiány­zik a magyar közéletből.

Demok­rá­ci­át helyben!

A Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány ezért tuda­tos épít­ke­zés­be kez­dett – első­sor­ban – a vidé­ki, kis­tér­sé­gi terü­le­tek civil érdek­ér­vé­nye­sí­té­si akti­vi­tá­sá­nak meg­erő­sí­té­se érde­ké­ben: helyi közös­ség­szer­ve­zők cél­zott kép­zé­sé­vel és men­to­rá­lá­sá­val, a kis helyi szer­ve­ze­tek állam­pol­gá­ri rész­vé­telt segí­tő pro­jekt­je­i­nek támogatásával. 

Októ­ber­ben és novem­ber­ben az ország szá­mos pont­ján állam­pol­gá­ri cso­por­tok és civil szer­ve­ze­tek csat­la­koz­nak a kam­pány­hét­hez, hogy bemu­tas­sák az álta­luk kép­vi­selt ügye­ket és bevon­ják az embe­re­ket a munkájukba. 

Magyar­or­szág egyik leg­na­gyobb civil ese­mény­so­ro­za­tá­hoz csak­nem 30 szer­ve­zet csat­la­ko­zott külön­bö­ző prog­ra­mo­kat kínál­va. Lesz­nek beszél­ge­té­sek, civil séták, helyi fóru­mok, közös­sé­gi műhe­lyek, gyű­lé­sek, tájé­koz­ta­tók olyan ügyek­ben, ame­lyek­re választ vár a közösség.

A demok­rá­cia is csak akkor műkö­dik, ha működ­tet­jük, ha tuda­tos állam­pol­gá­rok­ként fog­lal­ko­zunk a köz­ügyek­kel, figyel­jük és szá­mon­kér­jük válasz­tott kép­vi­se­lő­ink mun­ká­ját és ha hiszünk abban, hogy nem­csak jogunk van a rész­vé­tel­hez, hanem fel­ada­tunk is.

A rész­vé­te­li­ség­ről és a Rész­vé­tel Hete 2023 és a Rész­vé­tel Hete+ prog­ram­ja­i­ról a beleszolok.hu olda­lun­kon találsz továb­bi infókat: 

A prog­ram­so­ro­zat az Euró­pai Unió (https://ecas.org) társ­fi­nan­szí­ro­zá­sá­val való­sul meg.