30 05

Légy a demokrácia Őre!

és Rész­vé­tel Hónap­ja 2024 — FELHÍVÁS! Egé­szen külön­le­ges poli­ti­kai hely­zet áll majd fenn a tele­pü­lé­si önkor­mány­za­tok éle­té­ben júni­us 9‑e után. A meg­vá­lasz­tott új kép­vi­se­lő­tes­tü­le­tek csak októ­ber else­jé­től lép­nek hiva­tal­ba, ami­kor lejár a 2019-ben meg­vá­lasz­tott kép­vi­se­lők és pol­gár­mes­te­rek man­dá­tu­ma.  Külö­nö­sen fontos,…

Bővebben…

21 03

Ki menti meg a víziközmű-szolgáltatást?

Az ivó­víz­el­lá­tó háló­za­tok 2022. évi álla­pot­jel­lem­zői A Víz Koa­lí­ció har­ma­dik éve, a Víz Világ­nap­ja alkal­má­ból jelen­te­ti meg a hazai vízi­­köz­­mű-szol­­gál­­ta­­tás hely­ze­té­vel kap­cso­la­tos elem­zé­sét. A Víz Koa­lí­ció tanul­má­nya köz­ér­de­kű adat­igény­lés alap­ján, a vízi­­köz­­mű-szol­­gál­­ta­­tók által meg­adott ada­tok­ból készült.  Ezúton is sze­ret­nénk kifejezni…

Bővebben…

11 03

Víz Hete 2024 — Szakmai kerekasztal beszélgetés

REGISZTRÁCIÓ 2024. már­ci­us 21., 16.00–18.30 Mag­net Közös­sé­gi Ház – Ham­vas terem (Buda­pest VI. And­rássy út 98.) Sok min­den tör­tént — DE történt‑e vala­mi? — a Víz Hete 2024 Nyi­tó ren­dez­vé­nye Tavaly ősz óta fel­pö­rög­tek az ese­mé­nyek a hazai vízi­köz­mű ága­zat­ban és…

Bővebben…

01 02

Tiszta szavazásért — online workshop regisztráció!

Magyar­or­szá­gon évti­ze­dek óta, a poli­ti­kai pár­tok, jelöl­tek egy része rend­sze­re­sen hasz­nál olyan esz­kö­zö­ket a válasz­tá­sok során, amellyel sér­ti a ver­seny tisz­ta­sá­gát. ❌Ezen esz­kö­zök egy része csak eti­kát­lan, más része kimon­dot­tan tör­vényt sért. Ilyen a kom­mu­ni­ká­ci­ós kam­pá­nyok­ban az ellen­fél lejá­ra­tá­sa, valót­lan állítások…

Bővebben…

15 12

A Stop KB akciócsoport — állásfoglalás és levél Novák Katalinnak

Újra össze­állt a Stop! Kiemelt beru­há­zá­sok akció­cso­port! 2021-ben azért hív­tuk élet­re a Stop! Kiemelt beru­há­zá­sok akció­cso­por­tot,  mert a “nem­zet­gaz­da­sá­gi­lag kiemelt” kor­mány­za­ti és/vagy magán­be­ru­há­zá­sok addig­ra embe­rek töme­ge­i­nek kese­rí­tet­ték meg az éle­tét. Célunk akkor az volt, hogy a poli­ti­ku­sok is vál­lal­ja­nak sze­re­pet a helyzet…

Bővebben…

20 11

Roma Női Civil Díjasok 2023!

Gra­tu­lá­lunk fárad­ha­tat­lan mun­ká­juk­hoz mind a díja­zot­tak­nak mind a jelöl­tek­nek! A Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány idén máso­dik alka­lom­mal adja át azok­nak a közös­sé­gé­ben aktív roma nők­nek a Roma Női Civil Díjat, akik­nek a máso­kért vég­zett kiemel­ke­dő mun­ká­juk pél­dá­ul szol­gál­hat mások szá­má­ra is.  A díjjal…

Bővebben…

26 10

Helyi Demokrácia Műhely — Fókuszban 2024

2023. novem­ber 9., 16.00 Helyi Demok­rá­cia Műhely — Fókusz­ban 2024 — Online műhely A jövő évi válasz­tá­sok kap­csán soka­kat izgat az a fur­csa for­du­lat, hogy bár júni­us­ban meg­tör­té­nik a kép­vi­se­lők válasz­tá­sa, de a jelen­leg érvény­ben lévő man­dá­tu­mok csak 2024. novemberben…

Bővebben…

05 10

Látogatás az államtitkárnál a tiszta víz ügyében

Homo­ki And­rea, a CKA közös­ség­szer­ve­ző­jé­nek beszá­mo­ló­ja: “Ismét talál­koz­tunk V. Németh Zsolt ‑tal, az Ener­gia­ügyi Minisz­té­ri­um vízi­­köz­­mű-ága­­za­­tért fele­lős állam­tit­ká­rá­val. Októ­ber 4‑én dél­után közel 1,5 órás meg­be­szé­lé­sen vehet­tünk részt a Minisz­té­ri­um épü­le­té­ben. A Víz Koa­lí­ci­ót Homo­ki And­rea a CKA közös­ség­szer­ve­ző­je, az Eleven…

Bővebben…

27 09

RÉSZVÉTEL HETE 2023

A Rész­vé­tel Hete 2023 ország­szer­te zaj­ló prog­ram­so­ro­zat októ­ber 2–8 között, a Rész­vé­tel Hete+ pedig minden­nek a foly­ta­tá­sa novem­ber 30-ig. A Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány (CKA) és part­ne­rei több mint egy évti­ze­de szer­ve­zik meg a Rész­vé­tel Hete prog­ram­so­ro­za­tot.  Nehéz tagad­ni, hogy a magyar…

Bővebben…