01 02

Tiszta szavazásért — online workshop regisztráció!

Magyar­or­szá­gon évti­ze­dek óta, a poli­ti­kai pár­tok, jelöl­tek egy része rend­sze­re­sen hasz­nál olyan esz­kö­zö­ket a válasz­tá­sok során, amellyel sér­ti a ver­seny tisz­ta­sá­gát. ❌Ezen esz­kö­zök egy része csak eti­kát­lan, más része kimon­dot­tan tör­vényt sért. Ilyen a kom­mu­ni­ká­ci­ós kam­pá­nyok­ban az ellen­fél lejá­ra­tá­sa, valót­lan állítások…

Bővebben…

15 12

A Stop KB akciócsoport — állásfoglalás és levél Novák Katalinnak

Újra össze­állt a Stop! Kiemelt beru­há­zá­sok akció­cso­port! 2021-ben azért hív­tuk élet­re a Stop! Kiemelt beru­há­zá­sok akció­cso­por­tot,  mert a “nem­zet­gaz­da­sá­gi­lag kiemelt” kor­mány­za­ti és/vagy magán­be­ru­há­zá­sok addig­ra embe­rek töme­ge­i­nek kese­rí­tet­ték meg az éle­tét. Célunk akkor az volt, hogy a poli­ti­ku­sok is vál­lal­ja­nak sze­re­pet a helyzet…

Bővebben…

20 11

Roma Női Civil Díjasok 2023!

Gra­tu­lá­lunk fárad­ha­tat­lan mun­ká­juk­hoz mind a díja­zot­tak­nak mind a jelöl­tek­nek! A Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány idén máso­dik alka­lom­mal adja át azok­nak a közös­sé­gé­ben aktív roma nők­nek a Roma Női Civil Díjat, akik­nek a máso­kért vég­zett kiemel­ke­dő mun­ká­juk pél­dá­ul szol­gál­hat mások szá­má­ra is.  A díjjal…

Bővebben…

26 10

Helyi Demokrácia Műhely — Fókuszban 2024

2023. novem­ber 9., 16.00 Helyi Demok­rá­cia Műhely — Fókusz­ban 2024 — Online műhely A jövő évi válasz­tá­sok kap­csán soka­kat izgat az a fur­csa for­du­lat, hogy bár júni­us­ban meg­tör­té­nik a kép­vi­se­lők válasz­tá­sa, de a jelen­leg érvény­ben lévő man­dá­tu­mok csak 2024. novemberben…

Bővebben…

05 10

Látogatás az államtitkárnál a tiszta víz ügyében

Homo­ki And­rea, a CKA közös­ség­szer­ve­ző­jé­nek beszá­mo­ló­ja: “Ismét talál­koz­tunk V. Németh Zsolt ‑tal, az Ener­gia­ügyi Minisz­té­ri­um vízi­­köz­­mű-ága­­za­­tért fele­lős állam­tit­ká­rá­val. Októ­ber 4‑én dél­után közel 1,5 órás meg­be­szé­lé­sen vehet­tünk részt a Minisz­té­ri­um épü­le­té­ben. A Víz Koa­lí­ci­ót Homo­ki And­rea a CKA közös­ség­szer­ve­ző­je, az Eleven…

Bővebben…

27 09

RÉSZVÉTEL HETE 2023

A Rész­vé­tel Hete 2023 ország­szer­te zaj­ló prog­ram­so­ro­zat októ­ber 2–8 között, a Rész­vé­tel Hete+ pedig minden­nek a foly­ta­tá­sa novem­ber 30-ig. A Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány (CKA) és part­ne­rei több mint egy évti­ze­de szer­ve­zik meg a Rész­vé­tel Hete prog­ram­so­ro­za­tot.  Nehéz tagad­ni, hogy a magyar…

Bővebben…

11 09
Forrás: environmentalleague

Hatásgyakorlás a törvényalkotásban környezetvédelmi ügyekben

Ha nem tud­tál részt ven­ni az ese­mé­nyen, de szí­ve­sen meg­hall­gat­nád, a Face­book olda­lun­kon elér­he­ted a beszél­ge­tést: https://www.facebook.com/CKAcivilkollegium/videos/1503635893509145 WORKSHOP! Idő­pont: 2023.09.20., 17.00 órá­tólHely­szín: CKA iro­da, Buda­pest VII. ker., Rákó­czi út 14. fél­eme­let 1‑es ajtó (kapu­csen­gő: 40) Újra lehe­tő­ség nyí­lik a CKA GLC…

Bővebben…

15 08

Fenntarthatóság képzés a Kunbábonyi Képzési Központunkban

Tar­tal­mas hét­vé­gi prog­ram a fenn­tart­ha­tó­ság jegyé­ben a cso­dá­la­tos Kun­bá­bo­nyi Kép­zé­si Köz­pont­ban!  2023. decem­ber 8., 11.00 órá­tól – decem­ber 10., 15.00 órá­ig A 3 napos (24 tan­órás) ott alvós kép­zé­sen: meg­tu­dod, hogyan műkö­dik fenn­tart­ha­tó­an a közös­ség a ter­mé­szet­tel össz­hang­ban; a közös gondolkodás,…

Bővebben…

29 03

Újra jár a korsó a kútra?

Meg­je­lent a Víz Koa­lí­ció tanul­má­nya, ame­lyet Kun Csa­ba víz­épí­tő mér­nök a 2021 ‑es köz­ér­de­kű ada­tok alap­ján készí­tett. Az ivó­víz­el­lá­tó háló­za­tok 2021. évi álla­pot­jel­lem­zői (A 2020. évi ada­tok­ból készült tanul­mány itt érhe­tő el: https://www.cka.hu/addig-jar-a-korso-a-kutra/)

Bővebben…