16 08

Részvétel Hete 2023 — előzetes kérdőív

Ked­ves barátunk! 

Köszön­jük, hogy csat­la­koz­tál csa­pa­tod­dal a Rész­vé­tel Hetéhez! 

Ahhoz, hogy job­ban meg tud­juk ter­vez­ni az együtt­mű­kö­dé­sün­ket, kér­lek vála­szolj a követ­ke­ző kérdéseinkre:

Részvétel Hete 2023 — előzetes kérdőív

Jelent­ke­ző neve:(Köte­le­ző)
Bejegy­zett szer­ve­zet vagy infor­má­lis cso­port vagy­tok(Köte­le­ző)
Köszön­jük, hogy kitöl­töt­ted, és hama­ro­san talál­ko­zunk! Augusz­tus 25-én 14.00 és 19.00 között sze­mé­lyes talál­ko­zót és fel­ké­szí­tő tré­nin­get tar­tunk az iro­dánk­ban (1072 Buda­pest, Rákó­czi út 14.). Ha erről lema­rad­nál online két pót­al­kal­mat szer­ve­zünk.(Köte­le­ző)