05 04

Shel Trapp: Kezdőcsomag közösségszervezőknek

Min­den, amit a közös­ség­szer­ve­zés alap­ja­i­ról tud­ni érde­mes — külö­nös­kép­pen azok­nak, akik helyi (tele­pü­lé­si, szom­széd­sá­gi) szer­ve­zés­be fognak.

A közös­ség­szer­ve­zés­nek meg­van­nak ugyan a maga jól bevett esz­kö­zei és alap­el­vei, de ezek nin­cse­nek kőbe vés­ve: min­dig a helyi viszo­nyok­hoz mér­ten kell őket érté­kel­ni és alkal­maz­ni. A Kez­dő­cso­mag közös­ség­szer­ve­zők­nek lépé­se­it tehát ne vedd szent­írás­nak, hanem inkább olyan útmu­ta­tás­ként és javas­lat­ként gon­dolj rá, ame­lyet az adott hely­zet függ­vé­nyé­ben tudsz majd hasz­nál­ni.” — írja Shel Trapp.