28 01

Sikerrel zárult az Eleven Gyál és Eleven Vecsés adománygyűjtése

A “Legyen a táv­ok­ta­tás séta­ga­lopp!” ado­mány­gyűj­tő kam­pány során közel 1 mil­lió forin­tot sike­rült gyűj­te­ni, ami­ből lap­to­po­kat és tab­le­te­ket vásároltak.

https://www.facebook.com/watch/?v=116625870339511

“Decem­ber köze­pén átad­tuk az utol­só lap­to­po­kat, tab­le­te­ket Gyá­lon és Vecsé­sen azok­nak a csa­lá­dok­nak, akik gye­re­kei nem ren­del­kez­tek ilyen, az ott­ho­ni tanu­lás­hoz ma már nél­kü­löz­he­tet­len esz­kö­zök­kel.” — szá­mol be Face­book-olda­lán az Ele­ven Gyál és Ele­ven Vecsés. “Saj­nos min­den igényt nem tud­tunk kielé­gí­te­ni, a ren­del­ke­zé­sünk­re álló for­rá­so­kat azon­ban maxi­má­li­san erre for­dí­tot­tuk. Augusz­tus köze­pén kezd­tünk 13 ado­mány­gyűj­tő gyá­li és vecsé­si köve­tünk­kel a gyűj­tés­be, a kam­pány csúcs­pont­ja az októ­ber 3‑i haj­na­li gel­lért­he­gyi séta volt. A gyűj­tést októ­ber köze­pén, az Állam­pol­gá­ri Rész­vé­tel Hetén zár­tuk, mikor is átad­tuk az első gyá­li és vecsé­si csa­lád­nak a lap­to­po­kat. Össze­sen 15 lap­to­pot és 2 tab­le­tet sike­rült ado­má­nyoz­ni. 14 lap­to­pot a :MicroStore.hu vecsé­si üzle­té­ben vásá­rol­tunk össze­sen 883.300.- Ft-ért, és még egy lap­to­pot ado­mány­ként is kap­tunk a cég veze­tő­jé­től, Dobo­zi János­tól. Ezt ezút­tal is hálá­san köszön­jük! Szin­tén ado­mány volt a 2 db tab­let, eze­kért is hálá­val tar­to­zunk az ado­má­nyo­zók­nak. Min­den­képp köszö­net ille­ti a Civil Irány­tű Ala­pít­vány, és azon belü­li is Vero­ni­ka Sze­cső­dit a ren­ge­teg segít­sé­gért, jó taná­csért! 🙏Nekik elő­ze­tes pályá­za­ti szer­ző­dé­sünk alap­ján 76.275.- Ft-ot utal­tunk, mely töb­bek között magá­ban fog­lal­ta a 13 követ részé­re a kép­zést, segéd­anya­gok biz­to­sí­tá­sát, hon­lap-felü­let biz­to­sí­tá­sát, nap­ra­kész keze­lé­sét, a köve­tek póló­it, kitűzőit.Ezen felül köszön­jük az Üllő Te Vagy köz­re­mű­kö­dé­sét is az ado­mány­gyűj­tés­ben és ter­mé­sze­te­sen az Ele­ven Gyál és Ele­ven Vecsés tag­ja­i­nak, szim­pa­ti­zán­sa­i­nak oda­adó mun­ká­ját! A leg­na­gyobb köszö­net azon­ban az ado­má­nyo­zó­ké, Nél­kü­le­tek mind­ez nem való­sul­ha­tott vol­na meg!” — áll a közleményükben.