04 04

Szabad Európa rádió — az autizmusról

Fehér­vá­ri Csil­la, Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány (CKA) közös­ség­szer­ve­ző hall­ga­tó­ja­ként a Hidak – A jövő esé­lye című egri kon­fe­ren­cia szer­ve­zé­sé­vel hív­ta fel a figyel­met az autis­ták tovább­ta­nu­lá­sa körü­li ano­má­li­ák­ra. Évek óta küzd autis­ta fia, Milán tovább­ta­nu­lá­sá­ért. Szél­ma­lom­har­cuk az okta­tá­si rend­szer­rel reme­kül pél­dáz­za az autis­ta gye­re­ket (és más sajá­tos neve­lé­si igé­nyű – SNI‑s – gye­re­ket) neve­lő csa­lá­dok hely­ze­tét ma Magyar­or­szá­gon. Az autiz­mus világ­nap­ja kap­csán, ápri­lis 2‑án írt egy hosszú elem­ző cik­ket a Sza­bad Euró­pa az autis­ta gyer­me­kek okta­tá­si hozzá(nem)féréséről.