14 03

Közös értékeink — a Civilizáció nyilatkozata

Alul­írott civil szer­ve­ze­tek köz­le­mé­nye 2019. már­ci­us 15 alkal­má­ból Min­den­ki civil, aki tesz azért, hogy vilá­gunk és ben­ne Magyar­or­szág jobb és élhe­tőbb hely legyen, ahol min­den­ki mél­tó­sá­gát és joga­it tisz­te­let­ben tart­ják, és ahol a lema­ra­dók­tól sem for­dul­nak el. Ehhez füg­get­len­sé­günk megőrzése,…

Bővebben…