14 03

Közös értékeink — a Civilizáció nyilatkozata

Alul­írott civil szer­ve­ze­tek köz­le­mé­nye 2019. már­ci­us 15 alkalmából

Min­den­ki civil, aki tesz azért, hogy vilá­gunk és ben­ne Magyar­or­szág jobb és élhe­tőbb hely legyen, ahol min­den­ki mél­tó­sá­gát és joga­it tisz­te­let­ben tart­ják, és ahol a lema­ra­dók­tól sem for­dul­nak el. Ehhez füg­get­len­sé­günk meg­őr­zé­se, a véle­mény- és világ­né­ze­ti sza­bad­ság biz­to­sí­tá­sa kell, a békés, féle­lem nél­kü­li lég­kör mind­annyi­unk érde­ke. Ennek meg­te­rem­té­se a min­den­ko­ri magyar kor­mány köte­les­sé­ge. Nekünk, állam­pol­gá­rok­nak pedig fele­lős­sé­günk, hogy részt vegyünk ennek kiala­kí­tá­sá­ban és megőrzésében.

Mi, a nyi­lat­ko­za­tot alá­író civil szervezetek:

 • kiál­lunk az állam­pol­gá­ri önszer­ve­ző­dés sza­bad­sá­gá­ért és a köz­ügyek­ben való demok­ra­ti­kus állam­pol­gá­ri rész­vé­tel jogáért;
 • támo­gat­juk az érde­ke­i­kért és jövő­jü­kért kiál­ló közösségeket;
 • dol­go­zunk azért, hogy Magyar­or­szá­gon min­den­ki­nek érvé­nye­sül­hes­se­nek az embe­ri jogai;
 • kiál­lunk a kisebb­sé­gek joga­i­ért, az eleset­te­kért, és fon­tos­nak tart­juk a szo­li­da­ri­tást: közö­sen cse­lek­szünk a bár­mi­lyen szem­pont­ból hát­rá­nyos hely­zet­ben élőkért;
 • véd­jük Magyar­or­szág ter­mé­sze­ti kin­cse­it és értékeit;
 • fel­lé­pünk a civi­lek, civil szer­ve­ze­tek, állam­pol­gá­ri önszer­ve­ző­dé­sek meg­fé­lem­lí­té­se, moz­gás­te­ré­nek szű­kí­té­se ellen, küz­dünk a civil szek­tor önál­ló­sá­gá­ért és függetlenségéért;
 • meg­oszt­juk egy­más­sal és a hason­ló célú szer­ve­ze­tek­kel tudá­sun­kat és tapasz­ta­la­ta­in­kat a demok­ra­ti­kus rész­vé­tel és a sok­szí­nű civil tár­sa­da­lom lehe­tő­sé­ge­i­nek bőví­té­se érdekében.

Meg­győ­ző­dé­sünk, hogy csak egy sok­fé­le, virág­zó és féle­lem­men­tes civil közös­ség adhat jó vála­szo­kat a tár­sa­dal­mi prob­lé­mák­ra. Csak egy sok­szí­nű ország tud új és inno­va­tív vála­szo­kat aján­la­ni a kihí­vá­sok­ra úgy, hogy köz­ben tisz­te­let­ben tart­ja állam­pol­gá­rai mél­tó­sá­gát és a közös­ség hagyományait.

Meg­győ­ző­dé­sünk, hogy a magyar tár­sa­da­lom csak akkor lehet sza­bad, erős és szo­li­dá­ris, ha az állam­pol­gá­rok­nak joguk és lehe­tő­sé­gük van az őket érin­tő ügyek együt­tes meg­vi­ta­tá­sá­ra és meg­ol­dá­sá­ra. Ennek egyik mód­ja, hogy a pol­gá­rok önszer­ve­ző­dő közös­sé­gek­ben, aktív rész­vé­tel­lel járul­nak hoz­zá a tár­sa­dal­mi nyil­vá­nos­ság­ban folyó pár­be­széd­hez, és cse­le­ked­nek maguk és tár­sa­ik érde­ké­ben, füg­get­le­nül a min­den­ko­ri poli­ti­kai veze­tés­től, pártoktól.

Az állam műkö­dé­sé­hez szük­ség van poli­ti­kai dön­tés­ho­za­tal­ra, erre a min­den­ko­ri kor­mány nyer fel­ha­tal­ma­zást.  A kor­mány­nak pedig köte­les­sé­ge a véle­mé­nyek sok­szí­nű­sé­gé­nek figye­lem­be véte­le, vál­to­za­tos szak­mai állás­pon­tok meg­is­me­ré­se, és mér­le­ge­lé­se a dön­té­sek meg­ala­po­zá­sa során. A nyi­lat­ko­za­tot alá­író szer­ve­ze­tek fon­tos fel­ada­ta, hogy támo­gas­sák a magyar tár­sa­da­lom tag­ja­it érde­ke­ik kép­vi­se­le­té­ben, demok­ra­ti­kus joga­ik, embe­ri mél­tó­sá­guk és érté­ke­ik meg­őr­zé­sé­ben az élet min­den területén.

Min­den állam­pol­gár­nak joga van ahhoz, hogy a szá­má­ra fon­tos célok mel­lett kiáll­jon, és azo­kért pol­gár­tár­sa­i­val közös­sé­gek­ben, civil szer­ve­ző­dé­sek­ben cse­le­ked­jen. Az állam fele­lős­sé­ge, hogy ennek fel­té­te­le­it biz­to­sít­sa. Ezért köve­tel­jük, hogy:

 • a kor­mány állít­sa vissza és működ­tes­se a tár­sa­dal­mi rész­vé­tel, vita és egyez­te­tés való­di fóru­ma­it, biz­to­sít­sa az érde­mi civil tájé­ko­zó­dás és bele­szó­lás lehe­tő­sé­gét a dön­tés­elő­ké­szí­tés­ben és ‑hoza­tal­ban;
 • a kor­mány azon­nal ves­sen véget a füg­get­len civil szer­ve­ze­tek rom­bo­ló, hazug meg­bé­lyeg­zé­sé­nek és lejá­ra­tá­sá­nak a közbeszédben;
 • a kor­mány és intéz­mé­nyei nyílt, átlát­ha­tó és rész­re­haj­lás­tól men­tes elosz­tá­si eljá­rá­sok­kal anya­gi­lag is támo­gas­sa a civil szer­ve­ze­te­ket fen­ti fel­ada­ta­ik betöltésében;
 • • az Ország­gyű­lés hala­dék­ta­la­nul von­ja vissza a civi­le­ket meg­bé­lyeg­ző, mun­ká­ju­kat kor­lá­to­zó tör­vé­nye­ket (“regiszt­rá­ci­ós” tör­vény, “Stop Soros” cso­mag), és az érin­tet­tek bevo­ná­sá­val vizs­gál­ja felül a civil szer­ve­ze­tek műkö­dé­sét sza­bá­lyo­zó előírásokat.

A nyi­lat­ko­zat alá­írói elkö­te­le­zet­tek abban, hogy együtt­mű­köd­nek a fen­ti­ek érvé­nye­sí­té­se, az állam­pol­gá­ri önszer­ve­ző­dés és önren­del­ke­zés fenn­tar­tá­sa, a sza­bad és füg­get­len civil szek­tor fej­lesz­té­se érde­ké­ben. Tudá­sunk­kal és rend­sze­res közös fel­lé­pés­sel segít­jük egy­mást, hogy külön-külön és együtt is tehes­sünk azért, hogy Magyar­or­szág min­den­ki szá­má­ra békés és jó hely legyen.

Alá­író szer­ve­ze­tek:
A kez­de­mé­nye­ző 90 alá­író szer­ve­zet, a lis­ta folya­ma­to­san bővül: https://goo.gl/jj6saE
1. “Bihar” Kis-sár­ré­ti Civi­lek Tár­sa­sá­ga
2. 21. Szá­zad Műhely
3. A Város Min­den­kié
4. A Város Min­den­kié Pécs
5. AKUT (Akció­ku­ta­tók a Fenn­tart­ha­tó­sá­gért)
6. Amnesty Inter­na­ti­o­nal Magyar­or­szág
7. ARC
8. Arte­misszió Ala­pít­vány
9. atlatszo.hu
10. Auto­nóm Terü­le­ti Szak­szer­ve­zet
11. Auto­nó­mia Ala­pít­vány
12. Az ember­ség ere­jé­vel Ala­pít­vány
13. Bala­ton­bog­lá­ri Hét­ház Gos­pel Egye­sü­let
14. Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány
15. Civil Köz­ok­ta­tá­si Plat­form
16. Civil Közös­sé­gi Házak Magyar­or­szá­gi Egye­sü­le­te
17. Civi­ta­lis Egye­sü­let
18. CSEMETE Ter­mé­szet és Kör­nye­zet­vé­del­mi Egye­sü­let
19. Dia­lóg Egye­sü­let
20. Együtt Deb­re­ce­nért Egye­sü­let
21. Együtt Sorok­sá­rért Egye­sü­let
22. ÉLETFA Segí­tő Szol­gá­lat Egye­sü­let
23. Élet­tér Közös­ség- és Tele­pü­lés­fej­lesz­tő Egye­sü­let
24. Ele­ven Emlék­mű — az én tör­té­nel­mem
25. Ele­ven Gyál
26. Ele­ven Vecsés
27. Ener­gia­klub
28. Eöt­vös Károly Köz­po­li­ti­kai Inté­zet
29. Euró­pai Föde­ra­lis­ták Uni­ó­ja Mo. egye­sü­let (Union of Euro­pe­an Fede­ra­lists Hun­gary)
30. Fau­na Ala­pít­vány
31. Gólem Szín­ház Köz­hasz­nú Egye­sü­let
32. Green­pe­ace Magyar­or­szág Egye­sü­let
33. Gyó­gyí­tás Művé­sze­te Ala­pít­vány
34. Gyö­ke­rek és Szár­nyak Ala­pít­vány
35. Háló­zat a Tan­sza­bad­sá­gért (HAT)
36. Hát­tér Tár­sa­ság
37. Haver Ala­pít­vány
38. Hívat­la­nul Háló­zat
39. Humán Plat­form Egye­sü­let
40. Ifjú­ság­szak­mai Tár­sa­ság Ala­pít­vány
41. Igaz­gyöngy Ala­pít­vány
42. InSite Dra­ma Non­pro­fit Kft
43. Járó­ke­lő Köz­hasz­nú Egye­sü­let
44. Jog­ri­por­ter Ala­pít­vány
45. Kár­pá­tok Ala­pít­vány-Magyar­or­szág
46. Kere­csen Ifjú­sá­gi Egye­sü­let
47. Komá­rom Kör­nyé­ki Civil Tár­su­lás
48. Közös­ség­fej­lesz­tők Egye­sü­le­te
49. Lab­risz Lesz­bi­kus Egye­sü­let
50. Lép­jünk, hogy lép­hes­se­nek! Köz­hasz­nú Egye­sü­let
51. Leve­gő Mun­ka­cso­port
52. Magyar Hel­sin­ki Bizott­ság
53. Magyar LMBT Szö­vet­ség
54. Magyar Női Érdek­ér­vé­nye­sí­tő Szö­vet­ség
55. Magyar­or­szág Ter­mé­sze­ti és Kul­tu­rá­lis Örök­sé­gé­ért Ala­pít­vány
56. Magyar­or­szá­gi Euró­pa Tár­sa­ság
57. MASZK Egye­sü­let (Sze­ged)
58. Mene­dék Egye­sü­let
59. MENŐK Magyar Euró­pai Nők Fóru­ma
60. Mino­rity Rights Gro­up Euro­pe
61. Moti­vá­ció Okta­tá­si Egye­sü­let
62. Moz­ga­lom az Egész­sé­ges Város Kör­nye­ze­té­ért Civil Tár­sa­ság
63. Mun­kát Kenye­ret Tisz­tes­sé­ges Bére­ket Egye­sü­let
64. NIOK Ala­pít­vány
65. Nők a Bala­to­nért Egye­sü­let
66. Nők a Nőkért Együtt az Erő­szak Ellen Egye­sü­let
67. Nyil­vá­nos­ság Klub Orszá­gos Egye­sü­let
68. OFF Ala­pít­vány
69. Okta­tói Háló­zat
70. Öko­társ Ala­pít­vány
71. Pad­tár­sak
72. PATENT Pat­ri­ar­chá­tust Ellen­zők Tár­sa­sá­ga Jog­vé­dő Egye­sü­let
73. Ref­lex Kör­nye­zet­vé­dő Egye­sü­let
74. Regi­na Ala­pít­vány Mis­kolc
75. Sádt Győ­ző Ala­pít­vány
76. Spec­kó (Karo­tin­ka Non­pro­fit Kft.)
77. Sze­ge­di LMBT Közös­sé­gért Cso­port
78. Sze­gé­nye­ket Támo­ga­tó Alap Egri Ala­pít­vá­nya
79. Szi­vár­vány Misszió Ala­pít­vány
80. Szo­ci­á­lis Szö­vet­ke­ze­tek Orszá­gos Szö­vet­sé­ge
81. Sző­lő-Szem Moz­ga­lom Civil Bűn­meg­elő­zé­si Egye­sü­let
82. SZÖVETSÉG a Közös­sé­gi Rész­vé­tel Fej­lesz­té­sé­ért
83. Taní­ta­nék Moz­ga­lom
84. Tár­sa­ság a Sza­bad­ság­jo­go­kért
85. Tör­té­ne­lem­ta­ná­rok Egy­le­te
86. Uzdi Diá­kok Bará­ti Tár­sa­sá­ga
87. Vakok és Gyen­gén­lá­tók Csong­rád Megyei Egye­sü­le­te
88. Val­idity Ala­pít­vány — Köz­pont a Men­tá­lis Sérül­tek Joga­i­ért
89. Véd­egy­let
90. Zöld Kap­cso­lat Egyesület

Folya­ma­to­san vár­juk továb­bi civil szer­ve­ze­tek csat­la­ko­zá­sát ezen az űrla­pon keresz­tül: https://goo.gl/vxQRfL
Itt talál­ha­tó az eddig csat­la­ko­zott szer­ve­ze­tek lis­tá­ja: https://goo.gl/jj6saE

Továb­bi infor­má­ció:
Móra Vero­ni­ka
[email protected]
+36 1 411 3500