14 01

HELYI ERŐFORRÁSOK FEJLESZTÉSE

- fenn­tart­ha­tó fej­lő­dés támo­ga­tá­sa (fel­nőtt­kép­zé­si enge­dély szá­ma: E‑000279/2014/D001) A kép­zés óra­szá­ma: 24 óra A kép­zés cél­ja: Hogy erő­sít­se a ter­mé­sze­ti és tár­sa­dal­mi kör­nye­zet­hez való fele­lős állam­pol­gá­ri viszo­nyu­lást, a tuda­tos, fenn­tart­ha­tó­sá­gi szem­pon­to­kat szem előtt tar­tó élet­vi­tel képes­sé­gét és fej­lessze azo­kat a tár­sas kompetenciákat,…

Bővebben…