14 01

HELYI ERŐFORRÁSOK FEJLESZTÉSE

- fenntartható fejlődés támogatása

(fel­nőtt­kép­zé­si enge­dély szá­ma: E‑000279/2014/D001)

A kép­zés óra­szá­ma: 24 óra

A kép­zés cél­ja: Hogy erő­sít­se a ter­mé­sze­ti és tár­sa­dal­mi kör­nye­zet­hez való fele­lős állam­pol­gá­ri viszo­nyu­lást, a tuda­tos, fenn­tart­ha­tó­sá­gi szem­pon­to­kat szem előtt tar­tó élet­vi­tel képes­sé­gét és fej­lessze azo­kat a tár­sas kom­pe­ten­ci­á­kat, ame­lyek segí­tik az egyént helyi közös­ség aktív, fele­lős ala­kí­tó­já­vá ten­ni a fenn­tart­ha­tó fej­lő­dés érdekében.

A kép­zés cél­cso­port­ja: azok a sze­mé­lyek, akik már ren­del­kez­nek önkéntes/ akti­vis­ta gya­kor­lat­tal, vagy van moti­vá­ci­ó­juk helyi közös­sé­gük­ben akti­vis­ta tevé­keny­ség végzésére.

A kép­zé­si prog­ram­ba való bekap­cso­ló­dás feltétele:

  • Betöl­tött 16. életév
  • Moti­vá­ció a közös­sé­gi cselekvésre

A kép­zés témái:

  • Fenn­tart­ha­tó közös­sé­gi cselekvés
  • Moti­vá­ció és közös­sé­gi cselekvés
  • Közös­sé­gi jövő­kép, célok, tervezés
  • Hely­ben fenntarthatóan