29 01

Louis Goseland, amerikai közösségszervező és a CKA workshopja

Ked­ves Bará­ta­ink!  Sze­re­tet­tel várunk tite­ket a Pro­fes­si­o­nal Fel­lows­hip prog­ra­munk men­tor­lá­to­ga­tá­sá­hoz kap­cso­ló­dó ese­mé­nyünk­re, ami­nek ven­dé­ge Lou­is Gos­eland ame­ri­kai közös­ség­szer­ve­ző, a Jus­ti­ce Toget­her ügy­ve­ze­tő­je és veze­tő közös­ség­szer­ve­ző­je és a DART közös­ség­szer­ve­ző­je, Wichita, Kan­sas állam­ból (USA).   A beszél­ge­tés hely­szí­ne: Manyi — Kul­tu­rá­lis Műhely…

Bővebben…

11 09
Forrás: environmentalleague

Hatásgyakorlás a törvényalkotásban környezetvédelmi ügyekben

Ha nem tud­tál részt ven­ni az ese­mé­nyen, de szí­ve­sen meg­hall­gat­nád, a Face­book olda­lun­kon elér­he­ted a beszél­ge­tést: https://www.facebook.com/CKAcivilkollegium/videos/1503635893509145 WORKSHOP! Idő­pont: 2023.09.20., 17.00 órá­tólHely­szín: CKA iro­da, Buda­pest VII. ker., Rákó­czi út 14. fél­eme­let 1‑es ajtó (kapu­csen­gő: 40) Újra lehe­tő­ség nyí­lik a CKA GLC…

Bővebben…

15 08

Fenntarthatóság képzés a Kunbábonyi Képzési Központunkban

Tar­tal­mas hét­vé­gi prog­ram a fenn­tart­ha­tó­ság jegyé­ben a cso­dá­la­tos Kun­bá­bo­nyi Kép­zé­si Köz­pont­ban!  2023. decem­ber 8., 11.00 órá­tól – decem­ber 10., 15.00 órá­ig A 3 napos (24 tan­órás) ott alvós kép­zé­sen: meg­tu­dod, hogyan műkö­dik fenn­tart­ha­tó­an a közös­ség a ter­mé­szet­tel össz­hang­ban; a közös gondolkodás,…

Bővebben…

28 04

Tudsz jól kérni?

Ado­mány­szer­ve­zés kép­zés civil szer­ve­ze­tek­nek (online) a for­rás­te­rem­tés esz­kö­ze­i­vel A civil szer­ve­ze­tek­nek, for­má­ló­dó cso­por­tok­nak erő­for­rá­sok­ra van szük­sé­ge a cél­ja­ik eléré­sé­re, és ennek a meg­szer­ve­zé­se egy tuda­tos stra­té­gi­át és tevé­keny­sé­ge­ket igé­nyel.  Idő­pont: 2023. május 27., 10.00–16.00 Civil szer­ve­ző­dé­sek, kez­de­mé­nye­zé­sek kép­vi­se­lő­it vár­juk, akikkel…

Bővebben…

17 12

Képzési kínálat

Itt olvas­hat­já­tok kép­zé­se­ink reper­to­ár­ját. Jelen­leg azok­ra tud­tok regiszt­rál­ni, ame­lye­ket az Aktu­á­lis kép­zé­se­ink olda­lun­kon meg­ta­lál­tok! I. Közös­ség­szer­ve­ző, közös­sé­gi érdek­ér­vé­nye­sí­tő kép­zé­sek ——————————————————————————————————– Beve­ze­tés a közös­ség­szer­ve­zés­be, azaz a közös­sé­gi érdek­ér­vé­nye­sí­tés alap­jai — 3 napos kép­zés Ez a kép­zés a Kun­bá­bo­nyi Kép­zé­si Köz­pont­ban zajlik.…

Bővebben…

29 10

CKA Család — Alapító Ünnepség

Össze­tar­tó, csa­lá­di­as érzü­le­tű, orszá­gos közös­ség­szer­ve­ző, szak­mai háló­zat szü­le­tett októ­ber 28-án! A CKA nem tit­kolt cél­ja volt, hogy azo­kat a magyar­or­szá­gi civil szer­ve­ze­te­ket, akik hason­ló érték­rend­del dol­goz­nak egy demok­ra­ti­ku­sabb, igaz­sá­go­sabb tár­sa­da­lo­mért háló­za­to­san össze­kap­csol­ja, egy nagy csa­lád­dá for­mál­ja.Öröm­mel jelent­jük be, hogy ez a…

Bővebben…

23 08

Közösségszervezés a szakszervezetekben?

Ala­pít­vá­nyunk fel­ké­rést kapott a Peda­gó­gu­sok Demok­ra­ti­kus Szak­szer­ve­ze­té­től egy 2 napos műhely­mun­ka meg­tar­tá­sá­ra, melyet nagy öröm­mel fogad­tunk.Augusz­tus 8–9‑én a Peda­gó­gu­sok Demok­ra­ti­kus Szak­szer­ve­ze­té­nek horá­nyi tábo­rá­ban való­sult meg ez a kép­zés.Két közös­ség­szer­ve­zőnk, Homo­ki And­rea és Tikász Ben­de­gúz vezet­ték a műhely­mun­kát, amely a közösségszervezés…

Bővebben…

06 08

Erasmus+ képzés Spanyolországban — Hruskó Erika spanyolországi utazásáról mesél

Az Euró­pai Unió egyik leg­je­len­tő­sebb prog­ram­ja az Eras­mus prog­ram, amely a kül­föl­di tanu­lást és a szak­mai fej­lő­dést támo­gat­ja szer­te a vilá­gon. Az elmúlt 35 évben több, mint 10 mil­lió tanul­ni vágyó csat­la­ko­zott a szer­ve­zet okta­tás­sal, a kép­zés­sel, az ifjú­ság­gal és…

Bővebben…