08 07

2023-ban is Részvétel Hete — FELHÍVÁS!

Októ­ber 2–8. Szer­vezz te is köz­éle­ti ese­ményt a Rész­vé­tel Hetén tele­pü­lé­se­den! Demok­rá­ci­át hely­ben! A Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány (CKA) és part­ne­rei több mint egy évti­ze­de szer­ve­zik meg a Rész­vé­tel Hete prog­ram­so­ro­za­tot. Az ország szá­mos pont­ján állam­pol­gá­ri cso­por­tok és civil szer­ve­ze­tek csatlakoznak…

Bővebben…