08 07

2023-ban is Részvétel Hete — FELHÍVÁS!

Októ­ber 2–8.

Szer­vezz te is köz­éle­ti ese­ményt a Rész­vé­tel Hetén településeden!

Demok­rá­ci­át helyben!

A Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány (CKA) és part­ne­rei több mint egy évti­ze­de szer­ve­zik meg a Rész­vé­tel Hete prog­ram­so­ro­za­tot. Az ország szá­mos pont­ján állam­pol­gá­ri cso­por­tok és civil szer­ve­ze­tek csat­la­koz­nak a kam­pány­hét­hez, hogy bemu­tas­sák az álta­luk kép­vi­selt ügye­ket és bevon­ják az embe­re­ket mun­ká­juk­ba az aktív állam­pol­gár­ság fon­tos­sá­gát hir­det­ve. A Rész­vé­tel Heté­hez bár­ki csat­la­koz­hat, aki fon­tos­nak érzi a kez­de­mé­nye­zés, cse­lek­vés és rész­vé­tel fej­lesz­té­sét, a demok­rá­cia és a civil tár­sa­da­lom erősítését. 

Lás­suk egymást!

Mutas­sá­tok meg, mik a fon­tos ügyek a tele­pü­lé­se­te­ken! Mire vagy­tok büsz­kék és mi az ami­ben vál­to­zást sze­ret­né­tek! A rész­vé­tel hetén a CKA mun­ka­tár­sai segít­sé­get adnak az elő­ké­szí­tés­ben, a kom­mu­ni­ká­ci­ó­ban és lehe­tő­sé­get terem­te­nek arra is, hogy a helyi ese­mé­nyek gaz­dái egy­mást is megismerjék! 

Csak ezt kell ten­ned, ha csat­la­koz­ni akarsz:

Beszél­jé­tek meg szer­ve­ze­te­tek tag­ja­i­val, hogy  milyen ese­ményt sze­ret­né­tek meg­va­ló­sí­ta­ni és jelent­kez­ze­tek az aláb­bi regiszt­rá­ci­ós felü­le­ten augusz­tus 21-ig. Bejegy­zett és nem bejegy­zett civil szer­ve­ző­dé­sek jelent­ke­zé­sét egy­aránt vár­juk, nyil­vá­nos ese­mé­nyek megvalósításával. 

Így segí­tünk mi!

A prog­ra­mok elő­ké­szí­té­sé­hez augusz­tus 25-én pén­te­ken 14.00 és 19.00 között fel­ké­szí­tő műhelyt tar­tunk Buda­pes­ten. Azok­nak, akik vala­mi­ért lema­rad­nak erről az élő talál­ko­zó­ról, szep­tem­ber során online fel­ké­szí­tő alkal­ma­kat szer­ve­zünk. A műhe­lyen segéd­le­te­ket adunk az ese­mé­nyek tar­tal­má­nak meg­ter­ve­zé­sé­hez, szer­ve­zé­si folya­ma­tá­nak ter­ve­zé­sé­hez (for­ga­tó­könyv, ütem­terv), az ese­mé­nyek mode­rá­lá­sá­hoz és kom­mu­ni­ká­ci­ó­já­hoz. Az ese­mé­nyek meg­va­ló­sí­tá­sá­hoz maxi­mum 100 000 forint érték­ben hoz­zá­já­ru­lást ad a CKA (nem köz­vet­len anya­gi hoz­zá­já­ru­lást, hanem a terem­bér­let, kom­mu­ni­ká­ció, ven­dég­lá­tás költ­sé­ge­i­nek egy részét fedez­zük), és ahol szük­sé­ges, kol­lé­gánk részt vesz az ese­mé­nyek moderálásában. 

Ezt csi­nál­ha­tod! 

Szer­vezz a tele­pü­lé­se­den olyan ese­ményt, ami lehe­tő­sé­get teremt a beszél­ge­tés­re a szom­szé­da­id­dal, szom­szé­da­id között, és alkal­mas arra, hogy meg­mu­tas­suk a nyil­vá­nos­ság előtt, hogy milyen helyi témák­ban sze­ret­ne a lakos­ság több bele­szó­lást, és konk­ré­tan, mik azok az ügyek, ame­lyek meg­ol­dá­sát vár­ja a közös­ség­től és a válasz­tott kép­vi­se­lők­től. Lehet ez egy egy­sze­rű köz­té­ri kite­le­pü­lés, kér­dő­íve­zés, beszél­ge­tés, civil séta, vagy helyi fórum, közös­sé­gi műhely, gyű­lés, alter­na­tív köz­meg­hall­ga­tás, vagy közös fel­ké­szü­lés az önkor­mány­za­ti köz­meg­hall­ga­tás­ra. Lehet ez az ese­mény egy alka­lom a közös tanu­lás­ra, vagy fel­ké­szü­lés egy későb­bi szé­le­sebb nyil­vá­nos­sá­got meg­cél­zó ese­mény­re. Ötle­te­ket találsz a beleszolok.hu oldalon. 

Ezért csi­nál­juk! 

Van lehe­tő­sé­ged bele­szól­ni a téged, a csa­lá­do­dat, kör­nye­ze­te­det érin­tő ügyekbe!

A demok­rá­cia is csak akkor műkö­dik, ha működ­tet­jük, ha tuda­tos állam­pol­gá­rok­ként fog­lal­ko­zunk a köz­ügyek­kel, figyel­jük és szá­mon­kér­jük válasz­tott kép­vi­se­lő­ink mun­ká­ját és ha hiszünk abban, hogy nem­csak jogunk van a rész­vé­tel­hez, hanem fel­ada­tunk is.

Jelent­ke­zés az aláb­bi regiszt­rá­ci­ós form kitöl­té­sé­vel történik!

A JELENTKEZÉS LEZÁRULT A SZERVEZETEK SZÁMÁRA! 

Amennyi­ben úgy érzed, hogy lema­rad­tál vala­mi­ről, kér­jük írj e‑mailt a [email protected] email cím­re, Sza­ba­dos Péter munkatársunknak!

A prog­ram­so­ro­zat az Euró­pai Unió (https://ecas.org) társ­fi­nan­szí­ro­zá­sá­val való­sul meg.