16 07

Új kommunikációs munkatársat keresünk!

A Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány közös­sé­ge­ket segít abban, hogy épül­je­nek, erő­söd­je­nek, és érde­ke­i­kért haté­ko­nyan tud­ja­nak har­col­ni. Az álta­lunk támo­ga­tott és kép­zett közös­ség­szer­ve­zők olyan érté­kek men­tén dol­goz­nak, mint az átlát­ha­tó és demok­ra­ti­kus dön­tés­ho­za­tal, a rész­vé­te­li­ség a helyi és orszá­gos kor­mány­zás­ban, a tár­sa­dal­mi szo­li­da­ri­tás, együtt­mű­kö­dés és aktív állam­pol­gár­ság, hát­rá­nyos hely­ze­tű és kisebb­sé­gi cso­por­tok érde­ke­i­nek védelme.

Olyan kom­mu­ni­ká­ci­ós mun­ka­tár­sat kere­sünk, aki szá­má­ra szin­tén fon­to­sak a fen­ti érté­kek, és emellett

 • van tapasz­ta­la­ta arról, hogy hogyan műkö­dik a civil szféra
 • tud­ja, hogy egy csi­pet­nyi mar­ke­ting­re és „brand” épí­tés­re nekünk is szük­sé­günk van
 • ren­del­ke­zik saj­tó­kap­cso­la­tok­kal (TV, rádió, online és off­line sajtó) 
 • jól ír és szerkeszt
 • képes egy kam­pány kom­mu­ni­ká­ci­ó­ját A‑Z-ig megvalósítani
 • kis­uj­já­ban van az online tartalomgyártás
 • sze­ret önál­ló­an és csa­pat­ban is sza­ba­don gon­dol­koz­ni, dol­goz­ni, fel­ada­to­kat megoldani
 • jól ter­hel­he­tő
 • elfo­gad­ja, hogy ha for­ró egy ügy, több ener­gi­át kell bele­rak­ni a mun­ká­ba, más­kor viszont rugal­ma­sabb velünk az élet
 • nem ijed meg, ha támo­ga­tás kéré­sét kell kommunikálni
 • leg­alább közép­szin­tű angol nyelv­tu­dás­sal rendelkezik

Amit cse­ré­be adni tudunk: csa­pat­mun­ka és szé­les kap­cso­lat­rend­szer a civil szfé­rá­ban, sza­bad és kre­a­tív mun­ka­vég­zés, vál­to­za­tos fel­ada­tok a közös­sé­gi mun­ka és az érdek­ér­vé­nye­sí­tés ügye­i­nek bemu­ta­tá­sán keresz­tül, kül­föl­di tanul­mány­utak, rugal­mas mun­ka­idő, ver­seny­ké­pes fize­tés, szak­mai fej­lő­dés, ingye­nes rész­vé­tel a képzéseinken.

A pályá­zat­hoz kérünk:

 • önélet­raj­zot,
 • bár­mi­lyen eddi­gi mun­ká­dat, ami­re büsz­ke vagy (cikk, videó, web­ol­dal, blog, anim­gif stb.)
 • rövid, maxi­mum 1 olda­las leírást arról, hogy mit gon­dolsz a CKA kom­mu­ni­ká­ci­ó­ja hogyan lehet sikeres,
 • egy darab rövid, 1 bekez­dés­nyi saj­tó­hírt, vala­me­lyik most vala­me­lyik kam­pá­nyunk­ról írsz: Oltass, hogy élhess kam­pány (https://eselyradar.hu/), vagy a Nagy Tavak Koa­lí­ció (https://www.facebook.com/NagyTavakKoalicio/)
 • fize­té­si igényedet.

A pályá­za­ti határ­idő 2021. augusz­tus 2.

A jelent­ke­zé­se­ket a [email protected] cím­re várjuk