07 06

Választásra készülve — Jelölti Fórum Csobánkán

“A cso­bán­kai civi­lek 2021-ben kezd­ték meg­szer­vez­ni magu­kat egy fon­tos zöld­te­rü­let – a Var­gha-kert – meg­vé­dé­se érde­ké­ben. Aztán ahogy elkezd­tek egy­re több helyi üggyel fog­lal­koz­ni, és egy­re job­ban bele­ás­ni magu­kat az önkor­mány­zat műkö­dé­sé­be, úgy vált egy­re nyil­ván­va­lób­bá a tes­tü­let és a pol­gár­mes­te­ri hiva­tal torz működése.

Elér­ke­zett­nek lát­szott hát az idő, hogy 2024-ben hatá­ro­zot­tan szá­mon kér­he­tő legyen az elmúlt 5 év a jelen­le­gi tele­pü­lés­ve­ze­té­sen, lehe­tő­sé­get teremt­ve arra, hogy új jelöl­tek mutat­has­sák meg magu­kat a lakos­ság­nak a válasz­tá­si kam­pány során.

A jelen­le­gi pol­gár­mes­ter­nek 3 kihí­vó­ja is akadt, a 6 kép­vi­se­lői hely­re 17-en jelentkeztek.

De hogyan lehet ennyi jelölt­ből jól válasz­ta­ni, ha még egy ekko­ra tele­pü­lé­sen sem ismer­nek min­den­kit sze­mé­lye­sen a választók?

Lehet pél­dá­ul jelöl­ti fóru­mot szer­vez­ni, ahol a helyi válasz­tó­pol­gá­rok szé­les nyil­vá­nos­sá­ga előtt mutat­koz­hat­nak be a jelöl­tek, vála­szol­va a válasz­tó­ik kér­dé­se­i­re is. Erre ele­in­te nem volt egy­ér­tel­mű foga­dó­kész­ség a jelen­le­gi tele­pü­lés­ve­ze­tés részé­ről, de aztán a jelölt­as­pi­rán­sok segít­sé­gé­vel még­is sike­rült meg­szer­vez­ni, és végül a jelen­le­gi falu­ve­ze­tés támo­ga­tá­sát is meg­sze­rez­ni hozzá.

És láss cso­dát, kide­rült, hogy ezen a kb. 3800 főt szám­lá­ló tele­pü­lé­sen (ahol mint­egy 2900 válasz­tás­ra jogo­sult él), közel 200 embert sze­mé­lye­sen is érde­kel, hogy ki vál­lal­koz­na a jövő­ben a tele­pü­lé­se veze­té­sé­re, ezért eljött, meg­hall­gat­ta a jelöl­te­ket és fel­tet­te a kér­dé­se­it. De ezen felül több ezren követ­ték a jelöl­ti bemu­tat­ko­zás élő köz­ve­tí­té­sét is.

Nem gon­do­lom, hogy mind­ez elég egy jó dön­tés­hez, de a sem­mi­nél vagy pusz­tán a prog­ra­mok olvas­ga­tá­sá­nál és a sze­mé­lyes beszél­ge­té­sek­nél még­is sok­kal több. Hogy ez a „több” egy­ál­ta­lán meg tudott való­sul­ni, és a közös­ség moz­gó­sít­ha­tó volt egy ilyen fon­tos cél érde­ké­ben, abban egé­szen biz­to­san komoly sze­re­pe volt az önma­gu­kat 3 éve meg­szer­ve­ző cso­bán­kai civi­lek­nek, akik konf­lik­tu­so­kat is vál­lal­va bele­áll­tak a helyi­ek érde­ke­it sér­tő ügyek­be, rámu­tat­va az önkor­mány­za­ti műkö­dés visszás­ága­i­ra. És hogy mi lesz ezután?

A civi­lek cél­ja és a jövő fel­ada­ta – bár­mi­lyen tele­pü­lés­ve­ze­té­se is lesz a falu­nak – az önkor­mány­zat és a válasz­tó­pol­gá­rok közöt­ti pár­be­széd és konst­ruk­tív együtt­mű­kö­dés kiala­kí­tá­sa. Mert csak így lesz Cso­bán­ka való­ban „a Pilis gyöngyszeme”!”

Magyar-Ábel Ágnes /Civilek Csobánkáért/ írása