29 10

Visszavonhatják a civileket megbélyegző törvényt

Sem­mis­sé vál­hat a “kül­föld­ről finan­szí­ro­zott” civi­le­ket meg­bé­lyeg­ző jogszabály.

Az Ország­gyű­lés Igaz­ság­ügyi Bizott­sá­ga a napok­ban vet­te tárgy­so­ro­zat­ba az úgy­ne­ve­zett civil-tör­vény meg­sem­mi­sí­té­sé­ről szó­ló ellen­zé­ki indít­ványt — kor­mány­pár­ti támo­ga­tás­sal. Az Euró­pai Unió Bíró­sá­ga ugyan­ak­kor már idén júni­us 18-án az uni­ós jog­gal ellen­té­tes­nek minő­sí­tet­te a törvényt. 

A mos­ta­ni par­la­men­ti tárgy­so­ro­zat­ba vett indít­vány hang­sú­lyo­zot­tan az ere­de­ti álla­pot vissza­ál­lí­tá­sát céloz­za. A kor­mány a tárgy­so­ro­zat­ba vétel után azt kom­mu­ni­kál­ta, hogy egy­elő­re ez nem jelen­ti azt, hogy auto­ma­ti­ku­san vissza­von­nák a tör­vényt, de ” két­ség­te­le­nül ebbe az irány­ba mutat, ami a bizott­ság­ban tör­tént, leg­alább­is a par­la­men­ti vita lehe­tő­sé­gét megteremti”. 

Nagyon rit­kán for­dul elő ugyan­is az, hogy az ellen­zé­ki indít­vá­nyok kor­mány­pár­ti támo­ga­tás­sal kerül­nek tárgy­so­ro­zat­ba, ezért biza­kod­ni lehet abban, hogy a civi­le­ket meg­bé­lyeg­ző tör­vény végül vissza­vo­nás­ra kerül.