06 02

Víz Hete 2024 — Programsorozat

2024.03.20–27.  

Nincs ivó­ví­zed? Cső­tö­ré­sek soro­za­ta van a tele­pü­lé­se­den? Veszély­ben a tavad?  Bűz­lik a szenny­víz a pata­kod­ban? Egyet­len kút­ról hor­dod a vizet haza? 

Csat­la­kozz Te is a programsorozathoz!

Víz.Jövő.Időben.

A Víz Koa­lí­ció a hazai vízi­köz­mű szol­gál­ta­tás, ivó­víz­el­lá­tás és víz­bá­zis­vé­de­lem fenn­tart­ha­tó­sá­gá­nak téma­kö­ré­ben a víz világ­nap­ja köré idén har­ma­dik alka­lom­mal szer­ve­zi meg a Víz Hete orszá­gos prog­ram­so­ro­za­tot. Célunk a prob­lé­mák fel­szín­re hozá­sa és a meg­ol­dá­si javas­la­tok cél­ba jut­ta­tá­sa mel­lett az is, hogy meg­is­mer­tes­sük a víz fon­tos­sá­gát, azt a nél­kü­löz­he­tet­len érté­ket, mely min­den­na­pi éle­tünk része, hiszen víz nél­kül nincs élet!

Csat­la­kozz Te is a kez­de­mé­nye­zés­hez, szer­vezz hely­ben programot!

Prog­ram­öt­le­te­in­ket, javas­la­ta­in­kat ide kat­tint­va olvashatod!

Vár­juk civil szer­ve­ze­tek, önkor­mány­za­tok, cégek, magán­sze­mé­lyek jelent­ke­zé­sét az aláb­bi űrlap kitöl­té­sé­vel 2024.03.08 éjfélig.

Közös­ség­ben cse­lek­szünk!
Csat­la­kozz a Víz Hete prog­ram­so­ro­zat­hoz és mutasd meg, hogy miért fon­tos a min­den­na­pi éle­tünk­ben a víz, illet­ve milyen helyi prob­lé­mák­kal talál­koz­tok, ter­jeszd a tény­sze­rű infor­má­ci­ó­kat és meg­ol­dá­si javaslatainkat!
 
A Víz Koa­lí­ció a hazai vízi­köz­mű szol­gál­ta­tás és víz­bá­zis­vé­de­lem fenn­tart­ha­tó­sá­gá­nak téma­kö­ré­ben a víz világ­nap­ja köré idén har­ma­dik alka­lom­mal szer­ve­zi meg a Víz Hete orszá­gos programsorozatot.
 
Miért tesszük?
 
👉Fel­ké­szül­tél a víz­hi­ány­ra?
Mi sem! Ezért indí­tot­tuk el hagyo­mány­te­rem­tő szán­dék­kal ezt a prog­ram­so­ro­za­tot, mely­nek cél­ja, hogy köz­tu­dat­ba emel­je a fel­szí­ni és fel­szín alat­ti vize­ink, vala­mint a hazai vízi­köz­mű szol­gál­ta­tás és víz­hoz­zá­fé­rés hely­ze­tét és nehéz­sé­ge­it, illet­ve fel­hív­ja a dön­tés­ho­zók figyel­mét is ezek­re, mivel a fenn­tart­ha­tó­ság és a biz­ton­sá­gos ivó­víz­el­lá­tás érde­ké­ben már sür­gős beavat­ko­zás szükséges!
👉Egy csepp ember­ség
Min­den­ki­nek alap­ve­tő szük­ség­le­te és joga a tisz­ta víz, még­sem biz­to­sí­tott min­den­ki szá­má­ra a biz­ton­sá­gos ivó­víz­el­lá­tás! Elké­pesz­tő gya­ko­ri­ság­gal tör­tén­nek cső­tö­ré­sek — ezál­tal víz­ki­ma­ra­dá­sok ház­tar­tá­sa­ink­ban -, de sokak szá­má­ra nem isme­ret­len jelen­ség a káni­ku­lai idő­szak­ban jelent­ke­ző víz­kor­lá­to­zás vagy az egyet­len köz­kút­ra járás nehézsége.!
👉A víz alap­élel­mi­szer!
Célunk egy fenn­tart­ha­tó rend­szer lehe­tő­sé­gé­nek a meg­te­rem­té­se. Egy olyan rend­sze­ré, amely­ben min­den­ki szá­má­ra hoz­zá­fér­he­tő az egész­sé­ges ivó­víz, amely­ben a szol­gál­ta­tás kor­sze­rű és sta­bil, és ami­ben a víz nem luxus­cikk! Bár a víz alap­ve­tő szük­ség­le­tünk, az alap­élel­mi­sze­rek­től elté­rő­en jelen­leg nem 5%, hanem 27% áfa terheli!
❗️❗️Légy Te is része­se a megoldásnak!
Szer­vezz hely­ben prog­ra­mot a Víz Hete alkalmával!

Csat­la­ko­zá­si fel­hí­vá­sunk­ban meg­ta­lá­lod, hogy mit kérünk és mit nyúj­tunk, ha jelentkezel!

Szak­sze­rű, de vilá­gos és köz­ért­he­tő tájé­koz­ta­tó anya­gok­kal, közös kom­mu­ni­ká­ci­ós meg­je­le­nés­sel, média­kap­cso­la­tok­kal, és igény ese­tén online kon­zul­tá­ci­ó­val támo­gat­juk helyi kezdeményezésed!

Továb­bi rész­le­tek­kel jelent­ke­zünk a regiszt­rá­ci­ó­dat követően.

Víz Hete 2024 prog­ram­so­ro­zat ese­mé­nye­it itt találod!

Kövesd a Víz Koa­lí­ci­ót a Face­boo­kon, hogy tájé­ko­zód­hass a vizes hírekről! 

A prog­ram­so­ro­zat­hoz való csat­la­ko­zás lezá­rult, ha még­is úgy érzed lema­rad­tál, írj egy üze­ne­tet a [email protected] címre.

A pro­jekt az Euró­pai Unió “Pol­gá­rok, egyen­lő­ség, jogok és érté­kek” (CERV) prog­ram­já­nak támo­ga­tá­sá­val, a 101091463. szá­mú támo­ga­tá­si szer­ző­dés alap­ján való­sul meg. Az Euró­pai Bizott­ság támo­ga­tá­sa ezen web­ol­dal elké­szí­té­sé­hez nem jelen­ti tar­tal­má­nak jóvá­ha­gyá­sát, amely kizá­ró­lag a lebo­nyo­lí­tók állás­pont­ját tük­rö­zi, vala­mint a Bizott­ság nem tehe­tő fele­lős­ség ezen infor­má­ci­ók bár­mi­ne­mű felhasználásáért.