01 11

Víz Koalíció az NLC‑n!

Közös cél, hogy a veze­té­kes ivó­víz hoz­zá­fér­he­tő legyen min­den­ki szá­má­ra, fenn­tart­ha­tó módon!

A vízi­köz­mű már annyi­ra leamor­ti­zá­ló­dott álla­pot­ban van és elöre­ge­dett a rend­szer, hogy emi­att iszo­nya­to­san nagy a víz­vesz­te­ség, átla­go­san 25 szá­za­lék­ban folyik el az ivó­víz egy része  a föld alá, vagy az utcák­ra, de a cső­tö­ré­sek miatt van, ahol ez 60 szá­za­lék is lehet. Ez egy iszo­nya­tos pazar­lás, de finan­szí­ro­zá­si prob­lé­mák miatt a hat­ha­tós vál­to­zás kés­le­ke­dik” 

A Víz Koa­lí­ció a Nők Lap­ja Café-ban!

Nézd meg a cik­ket és a videot az nlc.hu‑n!