28 03

Látványos demonstrációval zárta az Energiaügyi Minisztérium előtt a Víz Hete rendezvénysorozatát a Víz Koalíció

Víz Hete 2024 — VÍZ.JÖVŐ.IDŐBEN. 2024. már­ci­us 27., Ener­gia­ügyi Minisz­té­ri­um Az ország 37 ese­mé­nyén vet­tek részt a helyi­ek, hogy a min­den­na­pi éle­tün­ket meg­ha­tá­ro­zó:  VÍZZEL  fog­lal­koz­za­nak a Víz Hete 2024 orszá­gos prog­ram­so­ro­zat­ban. Beszél­tek a víz­sze­gény­ség­ről, az ivó­víz jövő­jé­ről, az élő vizeinkről.…

Bővebben…

27 03

Az ATV műsorában a Víz Koalíció

Homo­ki And­rea, a Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány közös­ség­szer­ve­ző­je és Bal­la Imre, Érd önkor­mány­za­ti kép­vi­se­lő­je kép­vi­sel­ték a Víz Koa­lí­ci­ót az ATV műso­rá­ban 2024. már­ci­us 26-án. A már­ci­us 27-én palack­pos­tát visz a Víz Koa­lí­ció az Ener­gia­ügyi Minisz­té­ri­um­ba, csat­la­kozz az akcióhoz! 

Bővebben…

22 03

Ki menti meg a vízi-közmű szolgáltatást?

Szak­ér­tői tanul­mány főbb meg­ál­la­pí­tá­sai “A fenn­tart­ha­tó vízi­­köz­­mű-szol­­gál­­ta­­tás érde­ké­ben cél­sze­rű min­den költ­sé­get azon a terü­le­ten elszá­mol­ni ahol kelet­ke­zik, és min­den költ­sé­get azzal a fel­hasz­ná­ló­val meg­fi­zet­tet­ni, aki­nek az érde­ké­ben a költ­ség fel­me­rült.” — álla­pít­ja meg a Víz Koa­lí­ció leg­újabb szak­ér­tői tanul­má­nya, melyet…

Bővebben…

21 03

Ki menti meg a víziközmű-szolgáltatást?

Az ivó­víz­el­lá­tó háló­za­tok 2022. évi álla­pot­jel­lem­zői A Víz Koa­lí­ció har­ma­dik éve, a Víz Világ­nap­ja alkal­má­ból jelen­te­ti meg a hazai vízi­­köz­­mű-szol­­gál­­ta­­tás hely­ze­té­vel kap­cso­la­tos elem­zé­sét. A Víz Koa­lí­ció tanul­má­nya köz­ér­de­kű adat­igény­lés alap­ján, a vízi­­köz­­mű-szol­­gál­­ta­­tók által meg­adott ada­tok­ból készült.  Ezúton is sze­ret­nénk kifejezni…

Bővebben…

20 03

Civil Rádiós riport a Víz Hete 2024 nyitórendezvényéről

Sza­bó Tün­de, a Víz Koa­lí­ció tag­ja néhány pozi­tív irány­ba muta­tó vál­to­zás­ról is beszélt a Civil Rádi­ó­ban az ivó­ví­zünk ügyé­ben, és arról is, hogy mi vár­ha­tó a már­ci­us 21‑i, Sok min­den tör­tént — DE történt‑e vala­mi? kerek­asz­tal beszél­ge­té­sen, amely egy­ben a Víz…

Bővebben…

20 03

A Víz Hete 2024 programsorozat országos eseményei

Víz.Jövő.Időben. A Víz Hete 2024 orszá­gos prog­ram­so­ro­zat során eddig csak­nem 30 szer­ve­zet csat­la­ko­zott a Víz Koa­lí­ci­ó­hoz, akik 2024. már­ci­us 20–27 között kínál­nak ország­szer­te prog­ra­mo­kat! A prog­ra­mok fel­töl­té­se még zaj­lik, érde­mes vissza­néz­ni később is!* Melyik tele­pü­lé­sen? Milyen prog­ram lesz? Ki szer­ve­zi? Gyál…

Bővebben…

11 03

Víz Hete 2024 — Szakmai kerekasztal beszélgetés

REGISZTRÁCIÓ 2024. már­ci­us 21., 16.00–18.30 Mag­net Közös­sé­gi Ház – Ham­vas terem (Buda­pest VI. And­rássy út 98.) Sok min­den tör­tént — DE történt‑e vala­mi? — a Víz Hete 2024 Nyi­tó ren­dez­vé­nye Tavaly ősz óta fel­pö­rög­tek az ese­mé­nyek a hazai vízi­köz­mű ága­zat­ban és…

Bővebben…

01 11

Víz Koalíció az NLC‑n!

Közös cél, hogy a veze­té­kes ivó­víz hoz­zá­fér­he­tő legyen min­den­ki szá­má­ra, fenn­tart­ha­tó módon! „A vízi­köz­mű már annyi­ra leamor­ti­zá­ló­dott álla­pot­ban van és elöre­ge­dett a rend­szer, hogy emi­att iszo­nya­to­san nagy a víz­vesz­te­ség, átla­go­san 25 szá­za­lék­ban folyik el az ivó­víz egy része  a föld alá,…

Bővebben…