05 11

24 órás közösségi vezető képzésünk

Leg­utóbb, 2020. szep­tem­ber 25–27. között, sze­mé­lyes jelen­lét­tel tud­tuk meg­tar­ta­ni 24 órás közös­sé­gi veze­tő kép­zé­sün­ket Kun­bá­bo­nyi Kép­zé­si Köz­pon­tunk­ban. A kép­zés első­sor­ban a támo­ga­tott közös­ség­szer­ve­ző folya­ma­tok­ban aktí­van tevé­keny­ke­dők­nek szólt, akik így meg­is­mer­ked­nek a közös­ség­szer­ve­zés alapjaival. 

A részt­ve­vők külön­bö­ző tár­sa­dal­mi hely­ze­tű­ek, de mind­annyi­an vala­mi­lyen hát­rányt elszen­ve­dők vol­tak. Vidé­ki tele­pü­lés­ről roma, fővá­ro­si haj­lék­ta­lan és sérült, fővá­ros kör­nyé­ké­ről értel­mi­sé­gi. Továb­bá össze­kö­töt­te őket az egy­más tapasz­ta­la­tai irán­ti érdek­lő­dés és a tuda­tos szer­ve­zés mód­sze­rei iránt meg­nyil­vá­nu­ló igényük. 

A kép­zés­nek köszön­he­tő­en rend­sze­re­zet­té vált tudá­suk, hasz­nos mód­sze­rek­kel gaz­da­god­tak, illet­ve a tovább­lé­pé­sü­ket segí­tő fel­is­me­ré­se­ik szü­let­tek. Tanul­tak egy­más­tól, támo­gat­ták is egy­mást, úgy tűnt jövő­be­li együtt­mű­kö­dé­sek ala­kul­tak közöt­tük. Töb­ben annak adtak han­got, hogy új len­dü­le­tet és ins­pi­rá­ci­ót kaptak.