15 08

Fenntarthatóság képzés a Kunbábonyi Képzési Központunkban

Tar­tal­mas hét­vé­gi prog­ram a fenn­tart­ha­tó­ság jegyé­ben a cso­dá­la­tos Kun­bá­bo­nyi Kép­zé­si Köz­pont­ban!  2023. decem­ber 8., 11.00 órá­tól – decem­ber 10., 15.00 órá­ig A 3 napos (24 tan­órás) ott alvós kép­zé­sen: meg­tu­dod, hogyan műkö­dik fenn­tart­ha­tó­an a közös­ség a ter­mé­szet­tel össz­hang­ban; a közös gondolkodás,…

Bővebben…

08 06

Szerveződj a lakhelyeden!

Szer­ve­ződj a lak­he­lye­den!  Legyél szom­széd­sá­gi szer­ve­ző! Egy éves közös­­ség­­szer­­ve­­ző- közös­sé­gi érdek­ér­vé­nye­sí­tő prog­ram szom­széd­sá­gi szer­ve­zők­nek.  Ugrás a jelent­ke­zé­si lap­hoz Soka­kat izgat szom­széd­sá­god­ban, hogy mi lesz a tele­pü­lé­se­tek sor­sa? Mi épül, mi szé­pül, és mennyi bele­szó­lá­sa van ebbe a helyi lako­sok­nak?  Egy éves…

Bővebben…

17 12

Képzési kínálat

Itt olvas­hat­já­tok 2023‑a ter­ve­zett kép­zé­se­in­ket. Jelen­leg azok­ra tud­tok regiszt­rál­ni, ame­lye­ket az Aktu­á­lis kép­zé­se­ink olda­lun­kon meg­ta­lál­tok! I. Közös­ség­szer­ve­ző, közös­sé­gi érdek­ér­vé­nye­sí­tő kép­zé­sek ——————————————————————————————————– Beve­ze­tés a közös­ség­szer­ve­zés­be, azaz a közös­sé­gi érdek­ér­vé­nye­sí­tés alap­jai — 3 napos kép­zés Idő­pon­tok: 2023. ápri­lis 14–16. 2023. ápri­lis 14–16.…

Bővebben…

01 08

Kommunikáció civil szervezeteknek — egynapos online képzés

Közös­ség­szer­ve­ző­ként olyan ügye­ket kere­sünk, ame­lyek, ha meg­nyer­jük őket, sokak éle­té­ben hoz­hat­nak valós vál­to­zást. A tár­sa­dal­mi vál­to­zá­sok­hoz viszont sok erő­for­rás­ra van szük­ség, az embe­rek közös cse­lek­vé­sé­re, ide­jé­re és gyak­ran kom­mu­ni­ká­ci­ó­ra is. A civil szer­ve­ze­tek sok­szor küz­de­nek azzal, hogy a sok­szor szű­kös anyagi…

Bővebben…

08 04

Tanulj a csoportodért!

Úgy érzed, hogy arány­ta­la­nul osz­la­nak meg a fel­adat­vál­la­lá­sok a cso­port­ban? Nehéz fenn­tar­ta­ni a lel­ke­se­dést a közös­sé­ged­ben? Bizony­ta­lan vagy, hogyan lehet kezel­ni a konf­lik­tu­so­kat vagy a fluk­tu­á­ci­ót, jövés-menést? Ezek­re a kér­dé­sek­re is igyek­szik választ adni leg­újabb kép­zé­sünk, ame­lyen  a közös­ség­szer­ve­ző csoportok…

Bővebben…

17 01

Fenntarthatóság- közösségi cselekvés képzés

Sze­ret­nél töb­bet tud­ni arról, hogyan műkö­dik fenn­tart­ha­tó­an egy közös­ség a ter­mé­szet­tel össz­hang­ban? Gye­re el a kép­zé­sünk­re, ahol a napi gya­kor­lat­ban kéz­zel­fog­ha­tó­vá tesszük szá­mod­ra a fenn­tart­ha­tó élet­mó­dot, meg­ta­pasz­ta­lod a közös­sé­gi együtt­mű­kö­dés­ben rej­lő lehe­tő­sé­ge­ket. A közös gon­dol­ko­dás, tanu­lás mel­lett sze­re­pet vál­lal­hatsz a…

Bővebben…

22 12
kep_2-min

Egynapos képzések a sikeres érdekérvényesítésért!

Meg­nyert ügyek, valós vál­to­zás! Közös­ség­szer­ve­ző­ként olyan ügye­ket kere­sünk, ame­lyek, ha meg­nyer­jük őket, sokak éle­té­ben hoz­hat­nak valós vál­to­zást. A tár­sa­dal­mi vál­to­zá­sok­hoz viszont sok erő­for­rás­ra van szük­ség. Rész­ben pénz­re, kom­mu­ni­ká­ci­ó­ra, nagyobb részt pedig az embe­rek közös cse­lek­vé­sé­re, ide­jé­re.  Online kép­zés­so­ro­za­tunk­ra olyan embereket…

Bővebben…

29 11

Fenntarthatóság és közösségi cselekvés

A fenn­tar­ta­tó­ság és közös­sé­gi cse­lek­vés kép­zés 10 embert sodort egy hely­re, hogy közö­sen meg­ta­pasz­tal­ják, hogyan is lehet fele­lős­ség­tel­je­sen élni, dön­te­ni, és cse­le­ked­ni a saját és közös­sé­ge­ik éle­té­ben.  A három nap alatt a fenn­tart­ha­tó­ság téma­kö­rét jár­tuk körül miköz­ben meg­is­mer­ked­tünk a per­ma­kul­tú­ra vilá­gá­val, a…

Bővebben…

25 10

Indulnak az 1 napos képzéseink!

5x1 napos kép­zé­sek Meg­nyert ügyek, valós vál­to­zás!Közös­ség­szer­ve­ző­ként olyan ügye­ket kere­sünk, ame­lyek, ha meg­nyer­jük őket, sokak éle­té­ben hoz­hat­nak valós vál­to­zást. A tár­sa­dal­mi vál­to­zá­sok­hoz viszont sok erő­for­rás­ra van szük­ség. Rész­ben pénz­re, kom­mu­ni­ká­ci­ó­ra, nagyobb részt pedig az embe­rek közös cse­lek­vé­sé­re, ide­jé­re. Online kép­zés­so­ro­za­tunk­ra olyan…

Bővebben…