15 01

Jelentkezz 1 napos online képzéseinkre!

Közös­ség­szer­ve­ző­ként olyan ügye­ket kere­sünk, ame­lyek, ha meg­nyer­jük őket, sokak éle­té­ben hoz­hat­nak valós vál­to­zást. A tár­sa­dal­mi vál­to­zá­sok­hoz viszont sok erő­for­rás­ra van szük­ség. Rész­ben pénz­re, nagyobb részt pedig az embe­rek közös cse­lek­vé­sé­re, ide­jé­re. Ötna­pos közös­ség­szer­ve­ző online kép­zés­so­ro­za­tunk­ra olyan embe­re­ket várunk, akik vállalják,…

Bővebben…

05 11

24 órás közösségi vezető képzésünk

Leg­utóbb, 2020. szep­tem­ber 25–27. között, sze­mé­lyes jelen­lét­tel tud­tuk meg­tar­ta­ni 24 órás közös­sé­gi veze­tő kép­zé­sün­ket Kun­bá­bo­nyi Kép­zé­si Köz­pon­tunk­ban. A kép­zés első­sor­ban a támo­ga­tott közös­ség­szer­ve­ző folya­ma­tok­ban aktí­van tevé­keny­ke­dők­nek szólt, akik így meg­is­mer­ked­nek a közös­ség­szer­ve­zés alap­ja­i­val.  A részt­ve­vők külön­bö­ző tár­sa­dal­mi hely­ze­tű­ek, de mindannyian…

Bővebben…

16 01

KÖZÖSSÉGI VÁLLALKOZÁS FEJLESZTÉSÉNEK ALAPJAI

(fel­nőtt­kép­zé­si enge­dély szá­ma: E‑000279/2014/D007) A kép­zés óra­szá­ma: 24 óra A kép­zés cél­ja: A részt­ve­vők saját hely­ze­tü­ket fel­mér­ve, tár­sa­ik és kör­nye­ze­tük erő­for­rá­sa­it szám­ba véve végig­gon­dol­ják, hogy közö­sen hogyan tud­nak közös­sé­gi vál­lal­ko­zást ala­pí­ta­ni és működ­tet­ni. Cél, hogy ele­mi isme­re­te­ket, alap­ve­tő tájé­ko­zott­sá­got sze­rez­ze­nek a közösségi…

Bővebben…

13 01

KÖZÖSSÉGI VEZETŐ KÉPZÉS

enge­dély szá­ma: E‑000/79/2014/D003) A kép­zés óra­szá­ma: 24 óra A kép­zés cél­ja: a részt­ve­vők fel­ké­szí­té­se infor­má­lis közös­sé­gi veze­tő sze­rep­re, amely­ben a helyi közös­ség aktív tag­ja­i­ként képe­sek irá­nyí­ta­ni a helyi közös­ség szer­ve­ző­dé­sét, cse­lek­vé­sét. A prog­ram cél­cso­port­ja: azok sze­mé­lyek, akik haj­lan­dó­ak hosszabb távon fele­lős­sé­get vál­lal­ni közös­sé­gü­kért, segí­te­ni a…

Bővebben…

13 01

KÖZÖSSÉGSZERVEZŐ ALAPKÉPZÉS

(fel­nőtt­kép­zé­si enge­dély szá­ma: E‑000279/2014/D002) A kép­zés óra­szá­ma: 40 óra A kép­zés cél­ja: a részt­ve­vők fel­ké­szí­té­se kül­ső köz­re­mű­kö­dő­ként helyi közös­ség­szer­ve­zé­si fel­ada­tok ellá­tá­sá­ra. A prog­ram cél­cso­port­ja: azok sze­mé­lyek, akik haj­lan­dó­ak hosszabb távon fele­lős­sé­get vál­lal­ni egy közös­sé­gért, amely­nek nem köz­vet­len tag­jai, segí­te­ni a helyi lakos­ság összefogását,…

Bővebben…

18 01

BEVEZETÉS A KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS GYAKORLATÁBA

(fel­nőtt­kép­zé­si enge­dély szá­ma: E‑000279/2014/D006) A kép­zés óra­szá­ma: 24 óra A kép­zés cél­ja: A részt­ve­vők­kel meg­is­mer­tet­ni a közös­ség­épí­tés gya­kor­la­ti műkö­dé­sé­nek mind­azon fel­té­te­le­it, ame­lyek­nek isme­re­te nél­kül a beavat­ko­zás könnyen célt téveszt­het. A kép­zé­si prog­ram a közös­ség­fej­lesz­tő szak­ma irá­nyá­ban végez érzé­ke­nyí­tést a kép­zés­ben részt­ve­vők szá­má­ra azzal…

Bővebben…

17 01

BEVEZETÉS A KÖZÖSSÉGI BEVONÁS MÓDSZEREIBE

(fel­nőtt­kép­zé­si enge­dély szá­ma: E‑000279/2014/D004) A kép­zés óra­szá­ma: 24 óra A kép­zés cél­ja: Az aktív helyi lako­sok tuda­tos­sá téte­le a közös­sé­gi tevé­keny­ség vég­zé­sé­re, a közös­ség bevo­ná­sát cél­zó főbb mód­sze­rek meg­is­me­ré­se és gya­kor­lá­sá­ra. Cél továb­bá a moti­­vá­­ció-épí­­tés a továb­bi tanu­lás­ra. A kép­zé­si prog­ram­ba való…

Bővebben…

15 01

HELYI KÖZÖSSÉGI ERŐFORRÁSOK FELTÁRÁSA

(fel­nőtt­kép­zé­si enge­dély szá­ma: E‑000279/2014/D005) A kép­zés óra­szá­ma: 24 óra A kép­zés cél­ja: A helyi közös­sé­gek tag­jai ismer­jék meg azo­kat a mód­sze­re­ket, ame­lyek­kel a helyi közös­ség tag­jai mobi­li­zál­ha­tók a közös­ség prob­lé­má­i­nak meg­ol­dá­sa, ill. a közös­ség fej­lő­dé­se érde­ké­ben. A kép­zé­si prog­ram­ba való bekap­cso­ló­dás feltétele:…

Bővebben…