24 03

A demokrácia helyben kezdődik

A CKA Helyi Demok­rá­cia Műhely pro­jekt­je meg­tar­tot­ta első évér­té­ke­lő nem­zet­kö­zi kon­fe­ren­ci­á­ját Budapesten. 

Gyak­ran érez­he­tő egy feszült­ség a poli­ti­kai és civil sze­rep­lők között, nem min­dig van­nak jóban. Pedig jó eset­ben mind­két fél a tele­pü­lés érde­ke­it szol­gál­ja és mind­ket­tő­nek szük­sé­ge van a másik­ra — poli­ti­kus­nak szük­sé­ge van a civi­lek szak­ma­i­ság­ra — a civi­lek­nek pedig együtt kell működ­ni­ük, hogy érde­ke­i­ket kép­vi­sel­ni tud­ják. Ennek érde­ké­ben szá­mos kül­föl­di pél­dák után mi is elin­dí­tot­tuk Magyar­or­szá­gon a Helyi Demok­rá­cia Műhe­lye­ket (HDM) a közös­ség­szer­ve­zés esz­kö­ze­i­vel. A HDM Erő­sí­ti a demok­rá­cia alap­ja­it, támo­gat­ja az alul­ról épít­ke­ző kez­de­mé­nye­zé­se­ket, erő­sí­ti a rész­vé­te­li demokráciát.

Tavaly tavasszal 3 ország­ban indult el a pro­jekt, és mind Magyar­or­szá­gon, mind Szlo­vá­ki­á­ban, mind Len­gyel­or­szág­ban más­képp köze­lí­tet­ték meg az együtt­mű­kö­dés lehe­tő­sé­gét. Volt ahol elő­ször az alkal­mas kép­vi­se­lő­ket keres­ték meg, más­hol egy erős civil plat­for­mot hoz­tak lét­re, a har­ma­dik helyen, pedig a civil kap­cso­la­tok által kép­vi­selt fon­tos ügye­ket helyez­ték elő­tér­be, de a vég­ső kime­net min­den­hol az volt, hogy miként tud­tak, tud­nak a kép­vi­se­lők és a civi­lek egy min­den­ki­nek hasz­nos együtt­mű­kö­dést kialakítani. 

A foly­ta­tás­ban nagy hang­súlyt fek­tet­nek a részt­ve­vők a közel­gő válasz­tá­sok­ra. Meg­győ­ző­dé­sünk, hogy azok a kép­vi­se­lők, akik figye­lem­be veszik a helyi közös­sé­gek igé­nye­it, azok­kal az ügyek­kel fog­lal­koz­nak, amik hely­ben érde­ke­sek és fon­to­sak, ráadá­sul jó kap­cso­la­tot tud­nak kiépí­te­ni a helyi civil szer­ve­ze­tek­kel, nagyon jó eséllyel fog­nak indul­ni a válasz­tá­so­kon. Mi druk­ko­lunk nekik!